Redan i oktober 2014 bad jag att UD skulle specificera på vilken grund som utrikesminister Wallström hävdade att Gaza skulle vara ockuperat. UD har först nu sent omsider (den 20 februari 2015) svarat och svaret återges härnedan. Men läs först min fråga:

Jag noterar att utrikesministern, enligt uppgift t.ex. i Expressen den 12 oktober, uttalat att ”Israel måste släppa ockupationen av Gaza”.

Se länk här: http://www.expressen.se/nyheter/val2014/wallstrom-vi-ses-i-en-hjaltekategori-har/

Mina frågor blir då

1) om Sveriges regering verkligen anser att Gaza faktiskt är ockuperat territorium, samt, om så är fallet,

2) vilken grund, som enligt Lantkrigsreglementet av år 1907 och den IV. Genèvekonventionen av år 1949 föreligger för att göra det ställningstagandet?

Eller använder regeringen någon annan grund? I så fall är jag tacksam för att få reda på vilken.

Och här är alltså UD:s svar:

Tack för ditt mail till utrikesminister Margot Wallström. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara. Departementet mottar varje år stora volymer av brev och mail med frågor och jag beklagar att du fått vänta på ett svar.

Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och Gaza ockuperades av Israel i samband med sexdagarskriget 1967. I september 2005 drog Israel ensidigt tillbaka sina trupper från Gaza och evakuerade alla bosättare. Ansvaret för den inre kontrollen lämnades över till palestinierna.

EU och FN har vid upprepade tillfällen bekräftat att Gaza är en integrerad del av de palestinska områden som ockuperades 1967.

Detta, tillsammans med det faktum att Israel även efter 2005 fortsatt kontrollerat luftrum, kust och gränser, har gjort att nuvarande och föregående regeringen ansett att ockupationen inte har upphört.

Israel är därmed bundet av ockupationsreglerna inom den internationella humanitära rätten.

Trevlig helg, jag beklagar återigen att svar dröjt.

Med vänliga hälsningar

Michael Nordenberg
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet

Som du ser finns ingen uttolkning av hur Wallströms uttalande förhåller sig till den internationella rätt som jag hänvisade till i min fråga. UD skriver i stället att det är bekräftat av EU och FN att Gaza är en integrerad del av de områden som ockuperades år 1967 samt att Israel även efter 2005 (när all israelisk civilbefolkning och militär lämnade Gaza) fortsatt kontrollerat luftrum, kust och gränser. Israel skulle därför, menar UD, vara ”bundet av ockupationsreglerna inom den internationella humanitära rätten”.

UD:s svar sönderfaller i två delar. Dels tycks det enligt UD vara så att eftersom såväl ”Västbanken” som Gaza intogs av Israel under sitt försvarskrig år 1967, så räcker det med att endast en del av detta territorium är ockuperat för att också resten av områdena ska vara det. Med den logiken måste det anses att hela Ukraina för närvarande är ockuperat av Ryssland eftersom Ryssland har invaderat och ockuperat/annekterat Krim. Men jag tror inte att UD hävdar det, ologiskt nog.

Andra exempel på motsvarande är att hela Cypern för närvarande måste anses vara ockuperat av Turkiet eftersom Turkiet invaderat och ockuperat norra Cypern. Eller att hela Sverige måste anses ha varit ockuperat av Ryssland efter det att Ryssland år 1809 invaderade och annekterade Finland. Finland var ju under flera hundra år dessförinnan en synnerligen integrerad del av Sverige. Eller att hela Danmark för närvarande är ockuperat av Sverige efter det att Sverige på 1600-talet invaderat och ockuperat bland annat Skåne. – Visst låter det konstigt …

Nåja, det kanske krävs att även den andra delen som ingår i UD:s svar ska vara för handen för att ockupation ska anses föreligga. Nämligen att ”ockupationsmakten” kontrollerar luftrum, kust och gränser.

Men vem kontrollerar utpasseringen från Gaza till Egypten och Israel? Det gör antagligen Hamas. Det är den organisationen som bestämmer vem som ska tillåtas lämna respektive resa in i Gaza. Sedan är det förvisso Egypten och Israel som kontrollerar in- och utpasseringen till och från sina respektive länder, precis som Sverige kontrollerar vem som tillåts resa in och ut i Sverige. Av UD:s svar kan man förledas tro att Hamas inte upprätthåller gränskontroll mot Egypten och Israel. Men det stämmer inte. Tvärtom vet vi att Hamas under det senaste kriget förhindrade utresor från Gaza till Israel via gränsövergången Erez. Situationen är således på det hela taget densamma som råder mellan vilka stater som helst, oavsett om nu ”Palestina” ska anses som ”stat” eller ej. Sveriges nuvarande regering har ju erkänt ”Palestina” som stat och ett kriterium på stat är att man har gränser och därmed även rimligen kontroll över sina gränser. Det har Hamas i Gaza. Om UD hävdar att ”Palestina” inte kontrollerar sina gränser, säger UD därmed att ett av kriterierna för att erkännas som stat inte är uppfyllt. Ändå har Sveriges nuvarande regering erkänt ”Palestina”…

Att sedan Israel inte gärna vill släppa in vem som helst till Israel som Hamas låter resa ut ur Gaza är en helt annan sak. Gaza är ju enligt Israel ett fientligt territorium – jag tror att Hamas håller med – och att låta fiendens befolkning inresa i Israel obehindrat eller okontrollerat är ingen klok politik. Att Israel inte tillåter det medför inte att Gaza fördenskull kan anses ockuperat.

När det gäller kontrollen av luftrum, så är frågan vem som har luftherravälde över Gaza. Gaza har inget eget flygvapen. Det hade inte Nazityskland heller mot slutet av det andra världskriget. Det innebar inte att Nazityskland för den skull ansågs vara ockuperat av de allierade. Det krävdes trupp på marken, precis som det krävs enligt den lagstiftning som jag hänvisade till i min fråga. Det krävs fortfarande trupp på marken. Men det finns inga israeliska marktrupper i Gaza. Luftherravälde är inte nog.

Sedan var det då kustkontrollen. Israel upprätthåller för närvarande en sjöblockad mot Gaza i syfte att förhindra att vapen införs dit sjövägen. Denna blockad är fullkomligt legal, vilket framgår här. Gaza är som sagt ett gentemot Israel fientligt territorium som leds av Hamas vars enda syfte är att utplåna just Israel och judarna. Att i krig – vilket måste anses råda mellan Gaza och Israel, fråga gärna Hamas – upprätthålla en legal sjöblockad mot fienden i Gaza medför inte att det område som blockaden avser därför blir ockuperat.

Det tog UD över fyra månader att värka fram detta svar. Ett svar som egentligen är nonsens.

Gaza är, som du säkert redan insett, enligt alla rimliga kriterier inte ockuperat.

Orsaken till att UD, och därmed Sveriges nuvarande regering, ändå vill upprätthålla den illusionen, kan med största sannolikhet sammanfattas i ett ord: antisemitism.

Den nuvarande svenska regeringen har ju nämligen erkänt den antisemitiska terrorentiteten ”Palestina” som ”stat” och därtill överöst den med svenska skattebetalares pengar. Pengar som utan minsta tvekan antingen direkt kommer att användas i aktiviteter som syftar till att utplåna Israel och/eller judarna, eller också indirekt underlättar för antisemiterna inte minst i Gaza att göra just detta.

Det är därför helt logiskt att UD och Wallström i samma antisemitiska anda kallar Israels legitima försvarsåtgärder för ”ockupation”.

Sveriges nuvarande regering understödjer för närvarande med all kraft antisemitismen i ”Palestina”. Wallströms uttalande är bara ett led i denna strävan.

Samtidigt gör man gällande att antisemitismen i Sverige ska bekämpas. Men man gör inte mycket åt den.

Logik saknas! Som jag sagt tidigare: Antisemitismen i ”Palestina” tycks enligt Sveriges nuvarande regering vara av en finare sort än den i Sverige (Paris, Köpenhamn).

Antisemitismen i ”Palestina” understöds ekonomiskt med miljarder kronor. Antisemitismen i Sverige den förkastas visserligen av regeringsföreträdare. Men det är bara ord dock, en läpparnas bekännelse. För i realiteten sker inte mycket för att bekämpa den. I stället erkänner regeringen ”Palestina” …

– Jag noterade redan under den tidigare regeringen att det är kriminellt att ekonomiskt understödja terrorism och ställde den mycket berättigade frågan: ”Består Sveriges regering av brottslingar som ger ekonomiskt stöd till terroristerna i ”Palestina”?”

Frågan är ännu relevant, inte minst eftersom den nuvarande regeringen tom. ökat det ekonomiska stödet till dessa terrorister. Samt till yttermera visso erkänt denna terroristentitet som ”stat”.

Hur antisemitiskt är det?8 svar på ”Svenska UD meddelar i sann antisemitisk anda: Gaza är ockuperat av Israel!”
 1. Utmärkt initiativ som avslöjar det svenska hyckleriet.

  Till ditt resonemang kan jag bidraga följande internationella parallel: Frankrike kontrollerar Monacos luftrum och territorialvatten på samma sätt som Israel kontrollerar Gazas – dvs. i enlighet med internationella traktat som godkännts av båda parter. I Israels fall rör det sig om Oslo-traktaten som ger Israel rätt att utöva kontroll av sjöfarten till-från Gaza, samt ger Israel rätt att kontrollera luftrummet. I Frankrike-Monacos fall rör det sig om de fransk-monegasque traktaten. Är det någon som anser att Frankrike ockuperar Monaco??

 2. Hur kommer det sig att vi fått en såpass snedvriden bild av Israel i Sverige mfl länder? Jag vill minnas att så var inte fallet för ca 25 år sedan. Svenska ungdomar åkte till Kibbutzer och charterresor till Eilat var populärt.
  Jag har har själv bott i Israel på 80-talet och var tillbaka 2013. Jag tycker att Israel är fantastiskt med fantastiska människor.
  Varför denna konstiga bild av Israel i Sverige?

 3. Nej! Israel ockuperar inte Gaza! Inte helkerJudeen eller Samarien. Gazaregimen gör inget annat än fördärvar, förtrycker sitt eget folk och hotar ständigt Israel. Men Gud är med Israel och judarna och segern är på Israels sida. Ondskan regerar i Gaza.

 4. Israel never occupied Judea, Samaria, and Gaza during the six day war. Not from a legal point of view. The area Israel took over was not part of another country. At the most you can say that these areas are disputed territories, not occupied.

  As for controlling the borders, Israel is not the only country with borders to Gaza. Egypt also had a land borders and controls it as it sees fit.

  Such nonsense from UD – what incompetent people.

 5. Tyvärr, vet svenskarna inte fakta om Israel, ingen tidning vill publicera sanningen. Israel är den onda kraft och Palestina är den goda. Någon som har bestämt det tagit stor jobb för att hjärntvätta svenska folket. Någon gång får de betala för det.

 6. Israel har lämnat Gaza 2005 med blomstrande möjligheter för de s.k. palestinier att bygga upp deras samhälle men vad gjorde dessa? De brände ner allt. Det fanns en stora blomodling för utlandet. Det fanns hotel, sjukhus, skolor men allt brändes ner av Palestinier. Så sluta smutskasta Israel. Tammy Blom

Kommentarer är stängda.