Regeringen
Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

Frågan är mer eller mindre redan ställd i föregående bloggning. Här kommer ett försök till svar – beträffande vilka av ovan avfotograferade statsråd som eventuellt borde anmälas för brott:

Vi såg i denna min tidigare bloggning att inte ens Folkpartiets ledare Jan Björklund eller Kristdemokraterna hade något problem att ge ytterligare ekonomiskt ”bistånd” – av skattebetalarnas pengar! – till den Palestinska Myndigheten vars ”regering” numera inte endast består av t.ex. Fatah – illa nog! – utan även av företrädare för den islamonazistiska terrororganisationen Hamas vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel och dess judiska befolkning.

Företrädare för denna islamonazistiska och judehatande terrororganisation Hamas gör sig för närvarande och just i denna dag skyldiga just till terrorbrott, genom att avskjuta hundratals raketer mot civilbefolkningen i Israel. Det är alldeles klart.

Men vari består då den svenska regeringens eventuella brott?

Jag hänvisar i första hand till den svenska Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. I dess andra paragraf finner man följande:

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.
Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.
Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).

Du kan gärna klicka på länken för att se vilka gärningar som ”anges i 3 §”, men ingen kan väl undgå att inse att Hamas avsikt med sin raketbeskjutning åtminstone är att ”injaga allvarlig fruktan hos” den israeliska befolkningen. – Avsikten är ju till och med att utplåna just denna befolkning! Detta kallas folkmord och är också straffbart enligt svensk rätt, nämligen enligt SFS 2004:406.

Alltså har vi så här långt nog funnit ganska stark bevisning för att Hamas dels är en terrororganisation (Sveriges regering anser ju detta till exempel), dels är i färd med att begå brottet folkmord.

Hamas ingår numera i den ”Palestinska” myndighetens regering. Jan Björklund (FP), som är svenskt statsråd, anser till exempel att det, detta synbarligen oaktat, ändå är möjligt för Sveriges regering att ge ekonomiskt ”bistånd” till denna samma ”Palestinska” regering.

Låt oss då konsultera ytterligare ett i detta sammanhang mycket intressant inslag i svensk lagstiftning, nämligen Lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

I 2 § 2 st i denna lag får vi reda på vad som bland annat avses med sådan ”särskilt allvarlig brottslighet”, nämligen: ”2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, …”. Märk väl: Lagen om straff för terroristbrott omfattas, nämligen den lag som jag länkade till ovan.

Vidare finner vi i 3 § i den ovanrefererade lagen 2002:444 följande bestämmelse:

Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:312).

”I ringa fall ska det inte dömas till ansvar”, alltså. Men hur ringa fall är det när terrororganisationen Hamas, som numera är en del av den ”palestinska” regeringen avser att helt och hållet utplåna såväl den judiska staten som judarna, får ekonomiskt stöd av Sveriges regering!? Icke ringa fall, enligt min ”ringa” mening.

Enligt min ringa mening är Sveriges regerings hållning brottslig enligt svensk lag! Om man, som Sveriges regering vill göra, tillhandahåller pengar med vetskap om att pengarna är avsedda att användas för att begå särskild allvarlig brottslighet, varmed bland annat avses terroristbrott, så blir straffet fängelse. Att det ”bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art” verkar också klart.

För om en stat, i detta fall den svenska statens företrädare i skepnad av Sveriges regering, bedrivit det, med en statsmakts resurser bakom sig, gör denna omständighet att det eventuella brottet måste anses som särskilt farligt i vart fall. För att inte tala om omfattningen: 700 miljoner per år av skattebetalarnas pengar! Minst!

Tänker verkligen Sveriges regering bryta mot Sveriges lag!? Mycket talar för det tyvärr …

Hur ska vi då straffa dem – enligt svensk lag? Jan Björklund verkar ligga särskilt illa till; skriftlig bevisning föreligger som du ser. Men jag antar att även andra statsråd inte kommer att kunna undgå en polisanmälan …

(OK, jag är beredd att ge Sveriges nuvarande regering tillfälle att bevisa att icke en krona, icke ett öre av svenska skattebetalares pengar gått till finansieringen av Hamas’ terrorbrott, vare sig direkt eller indirekt. Därmed kan statsråden möjligen exculperas. – Lycka till!)

Tillägg 2014-07-11: En min kortare rättsutredning leder mig till slutsatsen att det endast är Riksdagens konstitutionsutskott som kan anmäla ett statsråd till åtal (jfr. Regeringsformen 13 kap 3 §). Så om Björklund med flera statsråd avsänder svenska skattebetalares pengar till terroristerna i Gaza, lär nog ingen i konstitutionsutskottet invända emot det – utom möjligen Sverigedemokraterna, men de är ju i minoritet. Alla riksdagspartier utom just Sverigedemokraterna tycker ju för närvarande att det är OK att stödja den antisemitiska islamistiska terrorn mot Israel ekonomiskt. Sorgligt men sant. Björklund med flera statsråd kan alltså vila trygga i förvissningen att deras enligt svensk lag uppenbart brottsliga stöd till Hamas utplåningskrig mot Israel, det kommer de aldrig att behöva stå till svars för i svensk domstol. Inte i denna världen i vart fall. Men kanske i nästa – och då inför en helt annan domstol …

Ett svar på ”Består Sveriges regering av brottslingar som ger ekonomiskt stöd till terroristerna i ”Palestina”?”
  1. $2.5 miljarder EU-donationer har helt enkelt försvunnit, http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13996 så det kan vara svårt att spåra pengar från Sveriges bidrag via den vägen. Det alltså förutom direkta bidrag till terror. Det var länge sedan Abbas sa att Hamas till stora delar är sponsrat från hans donationer.

    Ingen har försökt spåra dessa summor, liksom ingen försökt återfå allt Arafat hamstrat,
    Palestinierna är också de ENDA som inte behöver redovisa hur de använder alla eu-pengar!

Kommentarer är stängda.