Journalisten Anders Isaksson menade en gång på 1980-talet att Socialdemokraterna saknade ”inre kompass”. De visste inte längre vartåt de strävade. När man numera betraktar hur valhänt socialdemokraten Margot Wallström i sin egenskap av förhoppningsvis mycket kortvarig svensk utrikesminister hanterar svensk utrikespolitik, kan man med fog hävda att socialdemokraterna numera även saknar ”yttre kompass”.

Först erkänner alltså den socialdemokratiskt-miljöpartistiska koalitionsregeringen terrorentiteten ”Palestina” som stat, trots att denna entitet knappast uppfyller några av de folkrättsliga kriterier som vanligen ställs på en stat. Denna entitet styrs dessutom till mycket övervägande del av organisationer som syftar till att, i strid mot FN-stadgan, utplåna Israel, och där flera terrororganisationer har ett mycket stort inflytande (Hamas, Fatahs ”väpnade gren”, PFLP). Den hyser också en befolkning som till mer än nittio procent verkar bestå av personer med antisemitiska uppfattningar.

I samband med erkännandet beslöt även regeringen att öka Sveriges skattebetalares ekonomiska bistånd till denna antisemitiska och antisionistiska entitet med 50 % eller till 1,5 miljarder kronor under en femårsperiod. Vi vet att dessa pengar bland annat går till att avlöna fängslade terrorister och judemördare.

Sedan får Arabförbundet – vars stadga om mänskliga rättigheter förresten innehåller uppmaningen att utplåna Israel – nys om den svenska avsikten att avbryta ett vapenavtal med Saudi-Arabien. Detta mot bakgrund av Saudi-Arabiens bristande vilja att respektera mänskliga rättigheter (t. ex. rimligen även den mänskliga rättigheten för Israel att existera som judisk stat). Wallström har även med all rätt uttalat att Saudi-Arabiens piskstraff mot en bloggare är ”medeltida”. Saudi-Arabien såg då till att Wallström hindrades att tala vid ett möte med Arabförbundets utrikesministrar i måndags dit hon var inbjuden som hedersgäst. Texten till det icke framförda talet kan läsas här.

Om man då läser vad Wallström tänkt säga finner man inte någon som helst kritik av förhållandena i ”Palestina”, en ”stat” som man erkänt med ”glädje och stolthet”! Ingen kritik riktas visserligen mot Saudi-Arabien heller, men sammantaget fann Arabförbundet – inklusive ”Palestina”! – skäl att rikta stark kritik mot Wallström och Sveriges regering. Dessutom fann Saudi-Arabiens regim skäl att kalla hem sin ambassadör från Stockholm!

Orsaken till denna saudiska reaktion kan sannolikt också härledas till Wallströms uttalande i Sveriges riksdag den 11 februari i år:

Det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik. Framför allt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. Man piskar bloggare, och man har en kungafamilj med absolut makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord än diktatur, och det stämmer väldigt dåligt med det som är våra avsikter med export av i det här fallet krigsmateriel. Därför har vi, som ni vet, en utredning som ska komma med sitt betänkande under våren. Vi har dessutom sagt att vi ska se över samförståndsavtalet med Saudiarabien, och det arbetet pågår just nu i Regeringskansliet.

Källa.

Hon har uttalat sig ”oacceptabelt och oansvarigt” menar Arabförbundet. Jag citerar ur SvD:

Enligt Arabförbundet är Wallströms uttalanden oförenligt med att Saudiarabiens konstitution är baserat på sharia. ”Sharia har garanterat mänskliga rättigheter och räddat människors liv, ägodelar, heder och värdighet. Ministrarna anser att kommentarerna är oansvariga och oacceptabla”, menar Arabförbundets ministrar enligt Gulf News. (Beklagar det dåliga språkbruket, som får stå för SvD.)

Alltså kan vi se att ”Palestina” är beredd att även i förhållande till Sveriges regering ”bita den hand som föder den”. Sveriges regering bidrar ekonomiskt med svenska skattebetalares pengar till att stödja den ”palestinska” terrorn mot Israel. Sverige fördöms av ”Palestina”. Israel för in mängder av förnödenheter i Gaza – och tacken för det är att utsättas för återkommande raketattacker från just Gaza med syftet att utplåna just Israel. Tacken för det är att fördömas av ”Palestina”!

FP-riksdagsmannen Mathias Sundin har krävt att regeringen mot bakgrund av detta bör ompröva sitt ökade bistånd till ”Palestina”. Jag håller med. Denna omprövning bör tom. resultera i att Sveriges regering upphör med allt ekonomiskt bistånd, detta intill dess ”Palestina” har upphört med sin strävan att utplåna Israel. Men eftersom detta av allt att döma aldrig kommer att ske, bör Sveriges skattebetalare således aldrig mer tvingas lämna bistånd till ”Palestina”.

Stöd till ”Palestina” lär alltså aldrig någonsin, vare sig nu eller i framtiden, tjäna något gott syfte, vare sig det kommer från Sverige eller Israel eller från något annat håll. Alla islamister har nämligen som syfte att utplåna inte bara Israel utan hela Västerlandet och att införa shari’a över hela världen. Om icke-islamister stöder dem i denna strävan, så som Sverige och faktiskt också Israel gör, så lär de visserligen tacka och ta emot, men det lär inte göra dem mindre fientligt inställda mot vare sig Sverige, Israel eller resten av Västerlandet. Vare sig nu eller i framtiden. Så varför då stödja dem? Varför ska Sverige, Israel och Västerlandet lämna stöd till våra dödsfiender?

Shari’a, den islamiska lagen, är inte, som Arabförbundet påstår, en garanti för mänskliga rättigheter, liv mm. Tvärtom! Europadomstolen för just mänskliga rättigheter har i en dom uttalat att shari’a står i motsättning till demokratins grundläggande principer. Att piska bloggare är ett tydligt exempel på just denna motsättning.

Denna motsättning bottnar tror jag egentligen i det som Samuel P. Huntington kallar en ”clash of civilisations”. Vi kan inte samtidigt ha både shari’a och västerländsk lag. Vi måste ha endera. Islamismen avser att sprida shari’a över hela världen, med våld om så erfordras. Saudi-Arabien och ”Palestina” må väl få leva i sitt medeltida shari’a-mörker om de trivs med det, vilket de tycks göra. Men tvinga inte oss andra, som vill leva med de demokratiska och liberala värderingar och principer som under århundraden formats av den judisk-kristna västerländska civilisationen, att underkasta oss detta mörker. För om ni gör det måste vi försvara oss. Kritiken av piskstraff i Saudi-Arabien är blott en liten del av detta försvar. Men det svenska ekonomiska stödet till ”Palestina” är tyvärr tvärtom att anse som en underkastelse …

Huntington talar om ”Islams blodiga gränser”. Dessa gränser materialiseras bland annat i en blodig piskad rygg i Saudi-Arabien (foto nederst till höger), en ”palestinier” som släpas efter en moped i Gaza (foto överst till vänster), ”otrogna” som har halshuggits i Syrien (foto överst till höger), judar som dödas i Paris och Köpenhamn (foto från Paris nedan till vänster: Mahmoud Abbas ler förnöjt). Blod flyter när islamisterna agerar och regerar.

Att Margot Wallström står upp för dessa Västerlandets värderingar i förhållande till Saudi-Arabien är alltså gott och väl. Men varför gör hon det inte i förhållande till ”Palestina” som i lika mån lever i samma medeltida mörker? Varför underkastar hon sig – och Sverige – islamismen i ”Palestina”?

Länkar: Siewert Öholm i Världen Idag; Eric Erfors i Expressen.

2 svar på ”Wallström vilse i världspolitiken: Kritiserar Saudi-Arabien men erkänner ”Palestina””

Kommentarer är stängda.