Det var vid Wallströms senaste besök helt nyligen i den antisemitiska, islamistiska och islamonazistiska entiteten som hon av samtidens kanske mest framträdande antisemit, Mahmoud Abbas, fick motta ”The Star of Jerusalem”. Detta framgår inte minst av denna film:

Att det är en militär utmärkelse framgår av artikel 110 i ”The Seurity Sector Legislation of the Palestinian National Autority: ”The Star of Jerusalem shall be awarded to a soldier who has performed distinghuished acts”.


Det är ju intressant då, att konstatera att den antisemitiska, islamonazistiska och i hög grad islamistiska entiteten, dvs. det som av dem själva och deras medlöpare kallas ”Palestina”, anser att antisemtiten Wallström är en ”soldat” i deras tjänst! Att hon deltagit i deras krig mot Israel och därvid ”utfört utmärkta gärningar”.

För att inte anses vara en entitetens medlöpare, en soldat som överlöpt till den även gentemot Sverige fientlige islamistiske och islamonazistiske fiendens tjänst, borde hon ha avböjt att motta denna ”utmärkelse”.

Det är även annat hon borde ha avstått från att göra. Men genom att i glädje motta ”utmärkelsen” visar hon, ja hon i det närmaste bevisar, att hon verkligen överlöpt till fienden. Hon har därmed inte bara ställt sig utan även den svenska staten i fiendens tjänst. Detta mot bakgrund av av att hon mottagit ”utmärkelsen” i sin egenskap av Konungariket Sveriges utrikesminister. Hon har därmed låtit riket kapitulera inför islamismen, antisemitismen och islamonazismen.

Skandal!

Hon har, tycks det, därjämte gjort sig skyldig till brott mot 19 Kap. 3 § Brottsbalken:

Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).

För visst har riket drabbats av ”avsevärt men” på grund av hennes kapitulation, men även på grund av hennes – och andras – ekonomiska stöd till den islamististe fienden – se nedan.

21 Kap. 7 § Brottsbalken är också intressant, även om den endast tillämpas ”när riket kommit i krig”. Jag anser för min del att Konungariket Sverige är i krig:

Avviker eller uteblir en krigsman olovligen från tjänstgöringen, skall dömas för rymning till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om krigsmannen avvikit under eller i anslutning till strid, eller gått över till fienden eller annars överlämnat sig frivilligt till denne. Lag (1986:645).

”Palestina” anser att Wallström är en soldat, dvs. det som i svensk terminologi kallas krigsman. Att hon, kanske inte kroppsligen men uppenbart själsligen, gått över eller annars överlämnat sig frivilligt till den islamistiska mm. fienden i ”Palestina” är alldeles klart.

Frågan blir då vilket straff som de(t) eventuella brottet/n förskyller. Att någon svensk domstol skulle anse hennes agerande utgöra brottsbalksbrott är nog ganska uteslutet tyvärr (och då klandrar jag inte domstolarna utan lagstiftningens utformning och vår nuvarande antisemitiska regering).

Vi kan ju också notera att Margot Wallström inte är den första sosse som ställt sig i den ”palestinska” islamonazismens tjänst. Detta har jag skrivit om här. Vi ser där fotona som jag återger nedan från när Sveriges försvarsminister(!) Peter Hultqvist (S) också mottar en islamonazistisk utmärkelse. Även har som synes Hillevi Larsson, också (S), mottagit en sådan utmärkelse – på kartan är Israel utplånat!:

Skandal!

Apropå den svenska nuvarande antisemitiska statsledningens brottslighet, kan jag till yttermera visso hänvisa till denna min bloggning avseende den tidigare regeringen. Såväl tidigare som nuvarande regering kan nämligen alltjämt misstänkas för att ha gett och för att alltjämt ge ekonomiskt bidrag till ”palestinsk” terrorism.

Så här heter det i Lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall:

3 § Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:312).

Att nuvarande svensk statsledning (och den tidigare) gjort sig skyldig till detta brott genom att ge – ”tillhandahålla” – ovillkorat bistånd till antisemiterna i ”Palestina”, förefaller alldeles klart. Brottet är grovt eftersom det bedrivits i större omfattning (miljarder kronor har tvångsvis uttaxerats – ”samlats in” – från Sveriges skattebetalare) och annars varit av särskilt farlig art (pengarna har i hög utsträckning använts i åtgärder syftande till att utplåna Israel och judarna). Som jag skriver i länken måste tyvärr konstitutionsutskottet i Riksdagen agera för att någon lagföring ska ske. Men eftersom alla(!) riksdagspartier utom Sverigedemokraterna kan misstänkas för delaktighet lär inget ske så länge Sverigedemokraterna är i minoritet. Partiernas brottsliga verksamhet kan obehindrat fortsätta.

Skandal!

Inlägget har redigerats 2016-12-21.

Länkar: Världen idag rapporterar. | Pophöger. | Mahmoud Abbas hemsida.

5 svar på ”Utrikesminister Wallström har tilldelats en ”palestinsk” militär utmärkelse”
  1. Intressant att en stat som inte finns tilldelar en utmärkelse i en annan stats huvudstads namn.

    Och alla applåderar. Surrealistisk.
    Goebbels och Hitler rullar i sina gravar av skratt.

  2. Referenserna till Brottsbalken angående Wallströms begångna brott torde utgöra material nog för att ärendet åtminstone till att börja med körs i Konstitutionsutskottet.

Kommentarer är stängda.