Ett stort antal framför allt samhällsvetare och historiker har funnit det mödan värt att, som det får förstås, göra gällande att myndigheten ”Forum för Levande Historia” borde avskaffas. Denna deras ståndpunkt har tillkännagjorts bl. a. i Dagens Nyheter här, men deras sak har även begåvats med en alldeles egen hemsida här.

Det som har animerat dem att handla, är till synes det faktum att myndigheten ”Forum” beslutit utsätta kommunismens brott för kritisk granskning. Flera av undertecknarna kan för övrigt igenkännas som just kommunister.

Emellertid har också den s. k. tankesmedjan Timbro, som inte kan anklagas för kommunistiska böjelser, ställt sig bakom detta upprop. vilket framgår här.

Utifrån allmänt liberala utgångspunkter kan man väl hålla med om att staten inte borde hålla på med forskning. Fast i så fall har de flesta av undertecknarna börjat såga på den gren de själva sitter. Staten håller på med väldigt mycket forskning, nämligen. För de flesta av Sveriges universitet tillhör staten. Och vad är det de forskar om? En blick på en av sociologiska institutionens i Göteborg hemsidor, vilken återfinns här, ger vid handen att en myckenhet forskningsrapporter, åtminstone att döma av titlarna, avhandlar just ”det allmännas”, dvs. statens och kommunens, göranden och låtanden och olika aspekter på detta.

Här har vi alltså en statlig myndighet, dvs. Göteborgs universitet och dess sociologiska institution, som forskar just om vad staten gör, och säkerligen ofta just på uppdrag av staten. Det går tydligen bra. Men när staten ger uppdraget att forska just om den i hög grad statliga kommunismens brott, då sätter man sig på tvären. Det framgår av listan på undertecknare att två av mina tidigare lärare/handledare och en professor på just denna institution gör just detta.

När man läser uppropets text finner man följande: ”De betydande skillnaderna mellan olika historiska perspektiv på till exempel den kommunistiska erfarenheten visar riskerna med statliga historiekampanjer i blixtbelysning. Ska nästa regering satsa Levande Historias 43 årliga miljoner på upplysningskampanjer om massmorden som följde i koloniseringens spår under borgerliga regimer? Eller på historiskt ansvar för världssvält och ojämlikhet? Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Risken för ett politiskt opportunt urval ligger i öppen dag.”

Jaså. Vilka ”olika historiska perspektiv” på ”den kommunistiska erfarenheten” är det som är relevanta för forskningen? Vad är en ”kommunistisk erfarenhet”? Den att dö för exekutionsplutonens kulor? Att berövas sin egendom? Att hamna i Gulag? Eller den att det är just ett brott att döma någon till Gulag, att beröva någon sin egendom och – inte minst – att avrätta någon för att man motsätter sig just kommunismen? Detta tål att tänka på, och att informeras om, eller hur!

”Nästa regering” – eller varför inte den sittande – bör f.ö. satsa på att informera om islamismens brott. För detta är den tredje totalitarismen. Först tog ”Forum” nämligen tag i nazismens brott, och nu är det kommunismens brott som står i fokus. Islamismens brott, den 9 november 2001 i USA, den pågående brottslighet som utgår från Gaza mot Israel, dess brott i Irak, den brottsliga regimen i Iran – allt detta är ett nog så digert arbete att ta sig an. Och om andra gjorde det skulle Myndigheten vara överflödig. Men nu gör de ”andra” ju inte det, så …

Den demokratiska och liberala staten skall inte ägna sig åt forskning, det är huvudregeln, inte ens om totalitära ideologier. Men den demokratiska och liberala staten har samtidigt en skyldighet att värna demokratin och friheten. Så om inte ens de som staten avlönar, nämligen de som finns på sociologiska och andra universitetsinstitutioner vill värna demokratin och friheten, vad ska då den demokratiska staten göra? Lämna demokratin åt sitt öde – eller ”kämpa” för demokrati och frihet mot de totalitära systemen nazism, kommunism och islamism?

Det faktum att Forum för levande historia existerar, pekar på en brist i det svenska forskningssamhället, nämligen bristen på forskning och upplysning om de totalitära ideologiernas innehåll, orsaker och verkningar, i Sverige såväl som överallt annars.

Så gör något åt det själva i stället för att kritisera dem som faktiskt försöker!

TILLÄGG den 19 april 2008: Jag borde ovan varit tydligare med att forum för levande historia inte sysslar med forskning, utan med upplysning, denna gång om kommunismens brott, brott mot det som den demokratiska och liberala staten har som huvuduppgift, nämligen att skydda medborgarnas liv, frihet och egendom. Eftersom Forum för levande historia alltså i sin verksamhet att upplysa om nazismens och kommunismens brott rimligen bidrar till att förstärka detta skydd, är myndigheten därmed en sant demokratisk och liberal myndighet.