Jag sitter här och funderar över årets nobelpristagare i fysik. Läser då Kungl. Vetenskapsakademiens (KVA) populärvetenskapliga information om dessa pristagare och deras forskning. Den informationen finns tillgänglig för nedladdning här (Pdf).

Jag finner då att de fått pris för forskning som genomförts på respektive 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet. Att de fått pris just i år motsvarar därför inte på långa vägar Nobels vilja att priset skulle ges till den/dem som ”under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”. Det är ovanligt länge sedan som årets nobelpristagare – eventuellt – gjort nytta. Men någon nyare forskning till stöd för detta kanske inte finns?

Mot bakgrund av denna äldre forskning – KVA hänvisar även till diverse andra ännu äldre storheter som Svante Arrhenius och Nils Ekholm vilka verkade kring sekelskiftet 1900 – anser sig Vetenskapsakademien ändå definitivt och oåterkalleligen kunna fastslå följande:

Håller jorden på att värmas upp? Ja. Är det ökad mängd växthusgaser i atmosfären som är orsaken? Ja. Kan detta förklaras med bara naturliga faktorer? Nej. Är det människans utsläpp som är anledningen till den allt högre temperaturen? Ja.

Människans utsläpp är således enligt Vetenskapsakademien den ENDA orsaken till uppvärmningen. Utan att vara naturvetare så tror jag att den slutsatsen bör starkt ifrågasättas. Till exempel så ger studier av borrkärnor från inlandsisen på Grönland vid handen att jordens temperatur sjunker, inte höjs!

Men visst, nobelpristagarnas gamla forskning är ju helt politiskt korrekt och i linje med den agenda som det politiskt tillsatta FN-organet IPCC driver, och som Naturskyddsföreningen alldeles okritiskt återger här.

Nja, jag är skeptisk. Det finns annan forskning – tex. om Grönlandsisen – som pekar mot att det visserligen sker en viss uppvärmning just nu, men att den i det långa perspektivet över tusentals år helt äts upp av den pågående avkylningen. Tvärtemot vad Vetenskapsakademien så tvärsäkert anser sig veta!

När det gäller människans inverkan på klimatet så finns det annan forskning som pekar på att den är helt försumbar. Och när det gäller just Sveriges befolknings påverkan så bör den vara så löjligt liten att det Naturskyddsföreningen skriver framstår som närmast skrattretande. Tvärtemot vad Vetenskapsakademien så tvärsäkert anser sig veta!

Nej, enligt min ringa mening är den nuvarande klimatskräcken enbart ett politiskt påhitt för att förmå eljest fria människor att underkasta sig politiska påbud. Politiker söker i allmänhet makt och att skrämma människor till underkastelse har länge visat sig vara ett verksamt medel. Det fungerar ännu i denna dag. Greta ville ju också att vi ska få panik t. ex. …

Vetenskapsakademien och Naturskyddsföreningen tycks alltså ha underkastat sig denna politiskt korrekta klimatofobiska agenda.

Och företagen och forskningen ser ju naturligtvis också en möjlighet att få inkomster/”forsknings”medel genom att underkasta sig den politiska agendan. Inte för att producera verkligen nyttiga ting eller verkligt oberoende forskning, utan enbart sådant som den politiska makten efterfrågar i syfte att behålla och utöka sin makt.

Men vad vi behöver är inte mer politik, mera politiskt skapade rädslor för inbillade faror. Vad människorna behöver är tvärtom mindre politik, mer frihet, mer Don’t worry, be happy!