Syrien brinner. Kristna i Syrien, Egypten och Pakistan angrips och dödas. Kyrkor bränns. Många människor lider nöd efter tyfonen över Filippinerna. En palestinsk arab mördade nyligen en israelisk soldat. Israel angrips gång efter annan med raketeld från Gaza.

I detta läge avser den av allt att döma helt verklighetsfrånvända antisionistiska och därmed även antisemitiska organisationen ”Ship to Gaza” att i Sverige polisanmäla framstående företrädare för den judiska demokratiska staten Israel för ”kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel, och misshandel samt grovt olaga hot”.

Så här skriver man på sin hemsida:

Klockan 10 på morgonen tisdagen den 19/11 kommer föreningen Ship to Gaza och tjugotvå privatpersoner att lämna in en polisanmälan mot fyra högt uppsatta israeliska officerare. Anmälan lämnas in vid polismyndigheten i Stockholm, Kungsholmsgatan 43.

Bland anmälarna märks, författaren Henning Mankell, författaren och journalisten Maria-Pia Boëthius, Riksdagsledamoten (MP) Mehmet Kaplan, Redaktör Edda Manga, f.d. riksdagsledamoten (S) och professorn Sven Britton och sjökapten Joel Opperdoes.

Personerna som anmäls är enligt samma hemsida

Israels förre överbefälhavare Gabi Ashkenazi,
Förre befälhavaren för israeliska flottan, Eliezer Marom,
Israels nuvarande överbefälhavare Benny Gantz, samt
nuvarande befälhavaren för israeliska flottan Ram Rothberg

Orsaken till anmälan är, skriver man, ”attackerna på Ship to Gazas hjälpsändningar år 2010 och år 2012”.

Man bör då, när man gemensamt och i samråd lämnar in denna anmälan, beakta innehållet i den svenska brottsbalkens kapitel 15, som har rubriken ”Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga”. Särskilt är det nedanstående lagrum som aktualiseras:

6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 § Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var sanningslös, dömes för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

8 § Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

9 § Har någon, utan att vara förfallen till ansvar enligt vad förut i detta kapitel är sagt, genom åtgärd, varom där förmäles, framkallat fara för att annan skall bliva utan laga skäl dömd eller eljest lida avsevärt förfång, och underlåter han, efter att hava kommit till insikt därom, att till farans avvärjande göra vad skäligen kan begäras, dömes för underlåtenhet att avvärja rättsfel till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad som är mest besvärande för Ship to Gaza-antisemiterna är naturligtvis det faktum att FN förklarat att Israel har rätt att försvara sig på internationellt vatten och att upprätthålla en sjöblockad mot införsel av vapen till det gentemot Israel fientliga territoriet Gaza, vilket styrs av en organisation, Hamas, vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel.

Hamas är en islamonazistisk organisation. Enligt den politiska ideologi som kallas islamism måste alla stater, som inte frivilligt underkastar sig den islamiska lagen shari’a, angripas och bekrigas till dess de och deras medborgare underkastar sig eller också ska både staten och dess folk dö. Mot dessa stater råder ovillkorligen krig intill dess de underkastat sig eller dött. Hamas, som ansluter sig till islamismen, bedriver följaktligen ett sådant angrepps- och utplåningkrig mot Israel. Därmed gäller också det omvända: Israel befinner sig i ett försvarskrig mot det fientliga territorium där Hamas styr.

När Israel ingriper mot ”Ship to Gaza” och dess fartyg Mavi Marmara gör man det alltså helt i enlighet med folkrätten som tillåter ingripande på internationellt vatten mot förmodade fiender. Och att det verkligen var fiender till Israel ombord Mavi Marmara mfl spökskepp är ju alldeles klart! Så någon ”kapning” lär det verkligen inte ha varit fråga om. – Istället lär det kanske för anmälarnas del vara fråga om brottet ”falsk tillvitelse”.

Vi får återkomma till vilka andra brott som antisemiterna i Ship to Gaza eventuellt kan ha gjort sig skyldiga till när deras anmälan väl inkommit till polismyndigheten.

Så här långt kan dock dessutom konstateras att Ship to Gaza samarbetar med den turkiska likaledes antisemitiska och antivästliga organisationen IHH, vars företrädare under ett besök hos den islamonazistiska regimen i Teheran uttalade följande: ”[w]e are here today with the longing and the determination to build a Middle East without Israel and America”.

I Turkiet hyllades försöken att bryta den legitima blockaden mot Gaza genom att hissa hakkorsflagg försedd med texten ”Bra gjort”:

I detta antisemitiska sällskap befinner sig alltså Ship to Gaza. Av allt att döma lika beslutna som IHH att ”bygga ett mellanöstern utan Israel och Amerika”. Eller?

Jag lämnar slutligen en länk, nämligen till bilder från föreningen Fred i Mellanöstern, som förra sommaren agerade mot det årets spökskepp till Gaza, kallat ”Estelle”. Vi delade då ut ett flygblad (pdf) vars innehåll alltjämt är brännande aktuellt.

Länkar: DN, GP, Eli Göndör i Aftonbladet.

Ett svar på ”Antisemitiska Ship to Gaza tänker polisanmäla israeliska militärer i Sverige”
  1. Snacka om Chutzpah.
    Akten förmodligen startades av Dror Feiler som hämnd för att han släpps inte in i hemlandet.

    Han betraktas felaktigt* som israelisk medborgare och enligt organisationen bakom Ship to Gaza är han åtalad för bland annat medveten hjälp till fienden.
    (*Hur fan betraktas han inte som en Israeli, han föddes ju i Tel Aviv, Israel – 31 augusti 1951….).

Kommentarer är stängda.