Palestinian Media WatchPalestinian Media Watch (PMW) har översatt en bok som Muslimska Brödraskapets förre ledare i Egypten skrivit. Han heter Mustafa Mashhur och boken heter ”Jihad är vägen” (Jihad is the path). Den kan i sin helhet laddas ned härifrån (pdf). Jag citerar direkt på engelska från PMW:s hemsida:

PMW translation of Jihad is the Way by Mustafa Mashhur, leader of the Muslim Brotherhood in Egypt, from 1996 – 2002

by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

A very important book for understanding Muslim Brotherhood ideology has been translated by Palestinian Media Watch. Jihad is the Way by Mustafa Mashhur explains the beliefs and aspirations of the Muslim Brotherhood. Particularly significant today are how the Brotherhood sees violent Jihad and the necessity of patience and timing in bringing about a world under Islam.

PMW has selected the following quotes from the book to illustrate the critical ideologies of the Muslim Brotherhood.

Muslim Brotherhood goal: Islamic world domination

– ”…the Islamic Ummah [nation]… can regain its power, be liberated and assume its rightful position which was intended by Allah, as the most exalted nation among men, as the teachers of humanity…”
– ”…know your status, so that you firmly believe that you are the masters of the world, even if your enemies desire your degradation…”
– ”It should be known that Jihad and preparation for Jihad are not only for the purpose of fending-off assaults and attacks against Muslims by Allah’s enemies, but are also for the purpose of realizing the great task of
establishing an Islamic state, strengthening the religion and spreading it around the world…”
– ”…Jihad for Allah is not limited to the specific region of the Islamic countries.The Muslim homeland is one and is not divided. The banner of Jihad has already been raised in some of its parts, and it shall continue to be raised, with the help of Allah, until every inch of the land of Islam will be liberated, the State of Islam will be established…”

Means: Jihad – a mandatory religious duty

– ”Jihad is a religious public duty… incumbent upon the Islamic nation. Jihad is a personal duty to fend off the infidels’ attack on the nation…”
– ”The problems of the Islamic world, such as Palestine, Afghanistan, Syria, Eritrea, or the Philippines, are not issues of territories and nations, but of faith and religion. They are problems of Islam and the Muslims, and they can be resolved neither by negotiation nor by recognizing the enemy’s right to the Islamic land he stole. Rather, the only option is Jihad for Allah, and this is why Jihad is the way.”
– ”The symbol of the [Muslim] Brotherhood is the book of Allah [the Quran] between two swords. The swords symbolize Jihad and the force that protects the truth represented in Allah’s book.”
– ”You should be prepared to answer the call of Jihad whenever you are called, in any region of the Islamic world. Our Islam is universal not regional, and all Islamic countries are one homeland. …Go out to battle, oh believers, young and old, by foot or on horseback, under all circumstances and conditions…”

Jihad against Israel

– ”Honorable brothers achieved Shahada (Martyrdom) on the soil of beloved Palestine, in 1947 and 1948, in their Jihad against the criminal, thieving gangs of Zion.”
– ”The problems of the Islamic world, such as Palestine… are not issues of territories and nations, but of faith and religion. They are problems of Islam and the Muslims, and they can be resolved neither by negotiation nor by recognizing the enemy’s right to the Islamic land he stole.”

MashhurVi noterar då att Egyptens nyvalde president Muhammad Mursi tillhör Muslimska Brödraskapet – även om han numera och kanske mest för syns skull verkar ha övergått till att vara närmast passiv medlem. Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna Israel, anser sig också tillhöra detta brödraskap. Till höger ser du i förgrunden Mursi övervakad av Mashhur (bilden är väl ett montage, men ändå).

Det mest oroande är vad som Mashhur säger i den näst sista strecksatsen under den första rubriken ovan. I svensk översättning lyder den som följer: ”Det bör vara känt att Jihad och förberedelser för Jihad inte bara syftar till att avvärja angrepp och attentat mot muslimer från Allahs fiender, utan också syftar till att förverkliga den stora uppgiften att upprätta en islamisk stat, att stärka religionen och att sprida den runt om i världen … ”

Detta uttalande ligger väl i linje med följande Hadith (uttalande tillskrivet profeten Mohammed): ”Allah’s Apostle said: ”I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah’s Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform a that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah.” (Bukhari 2:24) Källa.

Det ska stridas mot folken som synes. Jihad utgör här just en strid, inte i ens inre, utan uttryckligen mot ”folken” till dess de erkänner att ingen får tillbedjas utom Allah. ”Då räddar de sina liv”. – Men om de inte gör det tycks blott döden vänta dem …

Och jihad är vägen, enligt förre ledaren för Muslimska Brödraskapet i Egypten, inte enbart för att ta makten i Egypten utan för att strida mot alla folk till dess de underkastar sig islam, inte bara i Egypten, utan ”runt om i världen”.

Ett hatobjekt i synnerhet är som du ser Israel: ”Den muslimska världens problem, såsom Palestina … rör inte frågor om territorium och nationer, utan tro och religion. De är islams och muslimernas problem och de kan inte lösas vare sig genom förhandlingar eller genom att erkänna fiendens rätt till det land som han stal”. – Hamas avvisar också förhandlingar som ett sätt att utplåna Israel …

Nå, de kommer knappast att lyckas, vare sig med att utplåna Israel eller att framgångsrikt strida mot alla folk till dess de underkastar sig, detta dock under följande förutsättning:

Var och en som inte vill underkasta sig, i Israel eller annorstädes, måste bjuda motstånd, var och en på sitt sätt.

För om vi inte gör det kommer de att lyckas.

Jag bloggar än så länge bara. Vad gör du?

Länkar: News Blaze, Egyptens nuvarande president Muhammed Morsi säger precis samma redan innan han blev president, nämligen att ”Jihad är vägen”.

Noterar för övrigt att detta är Sapere Audes tusende bloggning. – Det var som tusan!

Tusende bloggningen

2 svar på ”Jihad är vägen säger Muslimska Brödraskapets förre ledare i Egypten”

Kommentarer är stängda.