Min preliminära översättning av Seyyid Qutbs bok Milstenar kan du som jag redan nämnt här, ladda ned härifrån. Där finns som du ser tyvärr både stavfel och mindre lyckade ordvändningar, något som jag beklagar. Tanken är dock, att jag ska förbättra den preliminära översättningen och även bifoga en kommentar. Sedan kanske någon vill trycka den på papper.

En del passager i boken förtjänar dock att återges och kommenteras redan här och nu.

Qutbs projekt är, att förkasta jahili-samhället, dvs. de samhällssystem där inte den islamiska lagen har införts, ordagrant de samhällen som är ”okunniga om Guds vägledning”. Hur ska då en islamistisk muslim förhålla sig till dem? Jo, såhär:

Vi måste … befria oss från greppet av jahili-samhället, jahili-begrepp, jahili-traditioner och jahili-ledarskap. Vårt uppdrag ligger inte i att kompromissa med jahili-samhällets vanor, inte heller kan vi vara lojala mot det. Jahili-samhället är, på grund av dess jahili-karaktär, inte värdigt att kompromissa med. Vårt mål är att först förändra oss själva för att sedan förändra samhället.

Vårt främsta mål är att förändra detta samhälles vanor. Vårt mål är att i grunden förändra jahili-systemet – detta system som på ett fundamentalt sätt är oförenligt med islam, och som med hjälp av makt och förtryck hindrar oss från att leva det slags liv som vår Skapare kräver av oss.

Ingen lojalitet att vänta sig från islamister gentemot icke-muslimska samhällen alltså.

Vidare om underkastelse:

Underkastelsens ande är verkligen trons första krav. Genom denna anda av underkastelse så lär sig de troende de islamiska reglerna och lagarna med engagemang och välbehag. Så snart som en befallning ges, böjer sig huvudena, och ingenting annat behövs för dess tillämpning annat än att höra den.

Ingen demokrati och frihet alltså. ”Underkastelsen” är ”trons första krav”.

Vad säger då Qutb om Jihad? Jo, t. ex. följande:

Denna rörelse använder förkunnelse och övertalning för att reformera idéer och trossatser; och den använder fysisk makt och jihad för att avskaffa jahili-systemets organisationer och myndigheter vilka hindrar människorna från att förändra sina idéer och trossatser …

Men vad händer den som inte vill underkasta sig:

[I]slam – det vill säga, underkastelse under Gud – utgör ett universellt Budskap som hela världen bör anta eller sluta fred med. Inget politiskt system eller materiell makt bör sätta hinder i vägen för att predika islam. Den bör låta varje individ vara fri att anta eller förkasta det, och om någon vill anta det, bör den inte hindra honom eller strida mot honom. Om någon gör det så är det islams plikt att bekämpa honom antingen till dess han dödas eller förklarar sin underkastelse.

Döden eller underkastelsen alltså. Då vet vi det.

”Islam” har vidare rätten att ”ta kontrollen över den politiska auktoriteten”, vilket framgår här:

Varhelst en islamisk gemenskap existerar som är ett konkret exempel på det livs-system som föreskrivits av Gud så har den … en rätt, given av Gud, att stiga fram och ta kontrollen över den politiska auktoriteten så att den kan etablera det Gudomliga systemet på jorden, medan den lämnar frågan om tron åt det individuella samvetet.

Vi finner här, att tron är en fråga för ”det individuella samvetet”. Vad som för Qutb är viktigt är inte detta, utan att ”ta kontrollen över den politiska auktoriteten”. Den islamiska gemenskapen har, enligt Qutb en rätt att göra det. Därmed blir Qutbs lära inte en fråga om religion, utan om politik. Därmed gör sig Qutb till förespråkare för en politisk ideologi, nämligen islamismen.

Vad är då jahili-samhället. Jo följande, enligt Qutb:

Jahili-samhället är varje annat samhälle än det muslimska samhället; och om vi önskar en mera specifik definition kan vi säga att varje samhälle som inte hänger sig åt underkastelse under Gud allena, i sina trossatser och idéer, i sina sätt att tillbedja och i sina lagregler, är ett jahili-samhälle. I enlighet med denna definition är alla samhällen som i dag existerar på jorden jahili.

I så fall har islamismen en tuff uppgift att ”ta kontrollen över den politiska auktoriteten” i alla dessa samhällen. Men kanske är den på god väg …

Fler citat kommer i en senare bloggning.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,