En av den klassiska liberalismens främste företrädare, Ludwig von Mises, skriver så här (i min översättning från engelska):

Enligt liberalernas uppfattning är statens uppgift endast och uteslutande den att garantera skydd för liv, hälsa, frihet och privat egendom mot våldsamma attacker.
Mises: Liberalism : the classical tradition, Irvington-on-Hudson : The Foundation for Economic Education, 1985, s. 52. Även på Internet: http://mises.org/liberal/ch1sec11.asp

Vad Mises här talar om är det som brukar kallas en minimalstat, dvs. en stat som fredar det ”rum” av negativ frihet, som jag talat om här. Inom detta rum skall individerna anses fria att göra vad de vill så länge de inte angriper andra individers rätt till liv, hälsa, frihet och egendom. Om de gör det är det statens uppgift att träda in, just för att skydda dessa grundläggande rättigheter.

Staten gör det i första hand genom att förebygga angrepp. Den instiftar lagar som upprätthålls av domstolar. Den har ett våldsmonopol, dvs. monopolet på legitim våldsanvändning, och använder sig av polis och militär för att ingripa, eller i bästa fall endast behöva hota med att ingripa, mot dem som å sin sida hotar eller angriper människornas liv, hälsa, frihet och egendom.

En sådan stat är en liberal stat. De flesta demokratiska stater består också av dessa liberala komponenter. Men många stater ingriper även i andra syften i medborgarnas liv, frihet och egendom på ett sätt som ibland i sig kan utgöra angrepp just mot dessa rättigheter.

Betrakta t. ex. de två-tre sätten att använda begreppet rättvisa. Den rättvisa som domstolarna skipar mot dem som angriper medborgarnas liv, hälsa, frihet och egendom kan kallas för juridisk rättvisa.

Sedan har vi begreppet distributiv rättvisa med varianten kommutativ rättvisa. Dessa principer används i en strävan att ”ta från de rika och ge till de fattiga”, något som alltså omedelbart innebär ett ingrepp i rätten till sin egendom. Det är oftast staten som anses böra utföra detta ingrepp, då genom beskattning vilket är ett tvångsmedel.

Men statens grundläggande uppgift är inte att genom tvång åstadkomma någon ekonomisk utjämning, utan att skydda liv, hälsa, frihet och egendom. Medlen till detta tillhandahålls alltså oftast genom tvångsvis beskattning (eller in natura såsom t. ex. värnplikt). ”De fattiga” bör därför endast komma i åtnjutande av sådan statlig ”omfördelning” i den mån det behövs för att skydda/upprätthålla deras liv, hälsa, frihet och egendom – i den mån sådan egendom finns. (Sedan kan och bör ju vi som enskilda individer frivilligt hjälpa dem som har det svårt, men staten har ingen rätt att tvinga oss.)

Staten måste dessutom kunna skydda sig själv mot angrepp från dem som inte respekterar liberalismens grundläggande principer. Flera stater och rörelser har under årens lopp grundats i eller vägletts av ideologier som inte respekterar vare sig liv, hälsa, frihet eller egendom. Några exempel: Sovjetunionen, Nazityskland, Kambodja under Pol Pot, Kina under kulturrevolutionen, det islamistiska Iran. Dessa ideologier, kommunismen, nazismen, islamismen, verkar fortfarande och deras företrädare inriktar sig inte i första hand på enskilda individer, utan har som mål att omforma, erövra eller till och med utplåna de liberala staterna, om än ofta genom attacker mot enskilda individer såsom 9/11 eller Hamas Kassamraketer från Gaza. De liberala staterna måste skydda sig mot dessa angrepp för att kunna överleva som stater som i sin tur skyddar de enskilda individerna.

Många stater begränsar inte detta liberala skydd till sina egna medborgare, utan utsträcker det till att omfatta även andra länders medborgare som personligen riskerar angrepp från sina egna länders myndigheter för att dessa länder inte respekterar rätten till liv, hälsa, frihet och egendom. Det är t. ex. därför som Migrationsverket finns, en myndighet i den liberala statens och frihetens tjänst.

Detta var något om bakgrunden till varför orden ”liv, frihet, egendom” förekommer som ett av denna bloggs motton. Eftersom Israel är den enda liberala och demokratiska stat som står under hotet av utplåning, krävs det av oss liberaler att vi står upp för och försvarar Israels rätt att existera. Angreppet rör Israels ”liv, frihet och egendom”. Ett angrepp på en liberal stat är ett angrepp på alla liberala stater. Det är därför som bloggens fokus just nu ligger på Israel och på islamismen som det för närvarande mest aktiva hotet mot alla de liberala staterna, inte bara Israel.

Jag skall snart återkomma med bakgrunden till övriga motton.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,