Sveriges statsledning tar plats i FN:s säkerhetsråd den 1 januari 2017. Där kan Wallström – som nyligen tilldelats en ”Palestinsk” militär förtjänstorden! – och hennes hantlangare i Don Quijotes faktaresistenta och patafysiska* anda fortsätta kampen mot verkligheten. Denna gång dock inte mot några väderkvarnar utan mot det imaginära problemet med judiska ”bosättningar” i Judéen och Samarien.

Utvecklingen i säkerhetsrådet sker onekligen redan nu i denna anda, Wallström förutan. Dagen före julafton beslutades nämligen om en resolution vars text jag nedan återger in extenso:

The Security Council,

Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008),

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,

Reaffirming the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice,

Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,

Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines,

Recalling the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including “natural growth”, and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001,

Recalling also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons,

Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,

Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,

Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,

1. Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;

2. Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard;

3. Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations;

4. Stresses that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution;

5. Calls upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967;

6. Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism;

7. Calls upon both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, inter alia, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace;

8. Calls upon all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010;

9. Urges in this regard the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and underscores in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation;

10. Confirms its determination to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement;

11. Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions;

12. Requests the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution;

13. Decides to remain seized of the matter.

Källa.

Alla medlemsstater i säkerhetsrådet röstade för denna resolution utom USA som lade ned sin röst. De som röstade för var de permanenta medlemsstaterna Kina**, Ryssland**, Storbritannien och Frankrike. Dessutom följande medlemsstater: Angola, Egypten***, Japan, Malaysia, Nya Zeeland, Senegal, Spanien, Ukraina, Uruguay och Venezuela.

Även om texten till en del riktar sig mot båda parter börjar den med att rikta obefogade ensidiga krav på Israel, nämligen att man ska upphöra med att bygga ”bosättningar” i Judéen och Samarien detta under påstående att Judéen och Samarien, inklusive Jerusalem (och Gaza) är ockuperade territorier. Påståendet är uppenbart falskt och faktaresistent och kommer att så förbli oavsett om hela världen skulle påstå det. Illa nog att hela säkerhetsrådet tycker så.

Säkerhetsrådet menar också att ”bosättningarna” saknar juridisk giltighet och utgör ett flagrant brott mot internationell rätt och ett stort hinder (det största?) mot uppnåendet av en tvåstatslösning och en rättvis och varaktig fred.

Några motsvarande stora hinder mot fred urskiljs ej på den ”palestinska” sidan. Ett sådant stort och närmast oöverstigligt hinder skulle t. ex. kunna vara att flertalet av de tongivande ”palestinska” politiska rörelserna klart och tydligt uttalat att de inte alls vill ha någon fred med Israel. De har i stället klart och tydligt uttalat att Israel – och judarna – ska utplånas. Man behöver bara läsa i Fatahs, PFLPs och Hamas’ respektive stadga för att få fullt bevis. Detta är en direkt antisemitisk och islamonazistisk uppfattning.

Men detta tycks inte alls bekymra säkerhetsrådet. För egen del kan jag tycka att detta är mycket besvärande för den ”palestinska” sidan. Hur ska någon tvåstatslösning uppnås om den ena sidan inte alls vill ha någon sådan? Varför då ställa ensidiga krav på den andra sidan, Israel, som sedan länge har en stående inbjudan till ”palestinierna” att förhandla villkorslöst. ”Palestinierna” har nekat och i stället kommit med just villkor för förhandlingar. Säkerhetsrådet ställer sig nu återigen på ”palestiniernas” sida genom att också uppställa villkor!

Den nuvarande svenska antisemitiska statsledningen kommenterar beslutet på följande sätt:

Regeringen välkomnar säkerhetsrådets beslut, som bekräftar EU:s och Sveriges syn på bosättningarna.

Säkerhetsrådsresolutionen kan tillsammans med andra internationella initiativ på området – det franska initiativet, den så kallade kvartettens (FN, EU, USA, Ryssland) rekommendationer, det arabiska fredsinitiativet – att bidra till att skapa förutsättningar för en återupptagen meningsfull fredsprocess. Resolutionen ska ses mot bakgrund av den snabbt försämrade situationen på marken med bosättningsexpansion och demoleringar, våld mot civila, samt ett mycket oroväckande israeliskt lagförslag om retroaktiv legalisering av så kallade utposter.

– Jag välkomnar säkerhetsrådets beslut. Det är mycket positivt att rådet för första gången på åtta år har enats om en resolution om fredsprocessen. Resolutionen innebär ett viktigt folkrättsligt klargörande av världssamfundets syn på bosättningarna, utgör en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet, och kan bidra till att skapa hopp hos unga i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

Källa.

Detta uttalande av den tappra soldaten Wallström, som gått i den islamistiske fiendens tjänst, är väntat och ligger helt i linje med hennes faktaresistenta och antisemitiska agenda.

Vad som kan förvåna är att USA lade ned sin röst. Normalt brukar USA lägga in sitt veto i säkerhetsrådet mot antisemitiska resolutioner av detta slag. Detta kan tolkas som att Barack Hussein Obama nu till slut visar sitt rätta antisemitiska jag genom att försvåra för efterträdaren Donald John Trump att genomföra sin kommande av allt att döma mycket israelvänliga politik.

Sorgligt är det, slutligen, att konstatera vilket kompakt motstånd Israel och judarna möter bland världens statsledningar.

Inbillningskraften är stark. Antisemitismen i världen tycks tyvärr vara ännu starkare. Åtminstone bland statsledningarna.

Israel är inte problemet. Lika lite som väderkvarnarna. Problemet är islamismen, i ”Palestina”, i Berlin och i Istanbul för en vecka sedan. I Syrien. Bara för att ta några exempel.

Islamisterna vill inte bara utplåna Israel och judarna. De vill utplåna alla länder och folk som inte underkastar sig den islamiska lagen. Utan fredsförhandlingar.

Låt oss hoppas att världens folk kan genomskåda allt detta om nu inte statsledningarna klarar av det. Och ersätta sina nuvarande statsledningar med personer som kan ta intryck av uppenbara fakta och under intrycket av dessa fakta verka mot antisemitismen och islamismen. I stället för att som säkerhetsrådet nu gjort, kapitulera inför detta onda.

Möjligen har åtminstone USAs folk nu genomskådat allt detta onda och därför tillsatt Donald Trump som president. Det bådar gott i så fall. Den som lever får se.

Vad vi således, nu på juldagen 2016 kan hoppas på, är en ”god fortsättning”!

* Patafysiken är som bekant vetenskapen om de imaginära/inbillade lösningarna.
** Man talar i resolutionen om ”the inadmissibility of the acquisition of territory by force”. Detta har Ryssland, som med våld tillägnat sig Krim, och Kina, som med våld tillägnat sig Tibet, fräckheten att skriva under på – med udden riktad mot Israel!
*** Egypten hade utarbetat resolutionsförslaget, men hade, tydligen efter påtryckningar från Israel och Donald Trump, dragit tillbaka det. Fast eftersom förslaget även stöddes av Senegal, Malaysia, Venezuela och Nya Zeeland, stater som inte drog tillbaka förslaget, kunde det ändå läggas fram i Säkerhetsrådet. (Källa.)

Ett svar på ”Den tappra antisemitiska soldaten Wallström: Nu snart i FN:s säkerhetsråd”
  1. Man skall komma ihåg, att nuvarande Israelhatande regering har nästan kompakt(med undantag för SD)stöd för sin antisemitiska politik i riksdagen som domineras av borgerliga partier!

Kommentarer är stängda.