Jag läser Tino Sanandajis blogg. Sanandaji menar att om den nuvarande invandringstrenden håller i sig så kommer de med invandrarbakgrund att vara i majoritet i Sverige inom 10-15 år.

Att ha invandrarbakgrund, eller utländsk bakgrund, innebär enligt Statistiska Centralbyråns definition att vara utrikes född eller inrikes född av två utrikes födda föräldrar. Vid utgången av år 2014 hade 2 092 206 personer, eller 21,5 procent av totalbefolkningen utländsk bakgrund. Det framgår i Sanandajis bloggning.

Totalbefolkningen bestod vid utgången av år 2014 av 9 747 355 personer.

Den senaste siffran på asylsökande över löpande sjudagarsperiod är 8 899. Den allra största delen kommer från muslimska områden. Se bild nedan. På årsbasis blir det (multiplicerat med 52 veckor) 462 748 personer. Nu är det ju inte säkert att alla dessa asylsökande får tillstånd att stanna i Sverige, men eftersom majoriteten kommer från Syrien och Afghanistan, så är sannolikheten stor att de flesta just får permanent uppehållstillstånd i Sverige.


Källa.

På tio års sikt, och givet nuvarande inströmning (något som förvisso inte ska tas för givet, men vem vet?) har dessa 462 748 personer stigit till 4 627 480 personer!

Men eftersom inte alla kommer att få uppehållstillstånd så kan vi, ”for the sake of argument”, skriva ned denna siffra till jämnt fyra miljoner.

Enligt Migrationsverkets senaste årsstatistik har 35 642 personer under år 2014 fått tillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Under samma år 2014 har 13 100 personer fått tillstånd som anhöriga till flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. (Naturligtvis oftast inte till samma personer som samma år fått tillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande utan oftast till personer som fått sådana tillstånd tidigare.)

Vi kan då i alla fall konstatera att att andelen personer som fått tillstånd som anhöriga uppgår till 36,7 % (13100/35642) av de som fått tillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Även om jag nu bortser från s.k. kohorter, så innebär detta till synes att när Sverige beviljar ettusen personer uppehållstillstånd som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande, så resulterar det i en ytterligare invandring av ytterligare 367 anhörigpersoner.

Fyra miljoner var det ja, lågt räknat, som, givet nuvarande inströmning av asylsökande, antagligen kommer att beviljas tillstånd under kommande tioårsperiod. Om vi multiplicerar detta med 1,367 och därmed alltså inkluderar anhörigpersonerna, så resulterar det i en total asylinvandring på 5 468 000 personer räknat över tio år.

Detta ska då adderas till Sveriges nuvarande totalbefolkning, vilken som sagt vid utgången av år 2014 var 9 747 355 personer. Totalbefolkningen om tio år skulle då, givet att nuvarande asylinströmning håller i sig, bli 15 215 355 personer.

Vid utgången av år 2014 hade som sagt 2 092 206 personer i Sverige två utrikes födda föräldrar. Om tio år skulle, om nuvarande trend håller i sig, ytterligare 5 468 000 personer ha två utrikes födda föräldrar. Summan om tio år blir alltså 7 560 206.

Andelen personer i Sverige med två föräldrar födda utomlands skulle då om tio år, lågt räknat, vara 49,6 % av totalbefolkningen. En stor del av dessa skulle dessutom sannolikt vara muslimer, om man extrapolerar Migrationsverkets statistik.

Det finns därmed all anledning att hålla med Tino Sanandaji: Andelen personer med invandrarursprung kommer, givet dessa antaganden, att vara i majoritet i Sverige om 10-15 år.

Märk väl att jag här inte har företagit någon kohortanalys; ej heller beaktat mortaliteten och fertiliteten hos personer med respektive utan invandrarursprung. Inströmningen kan givetvis också såväl öka som minska, varvid mina – och Tino Sanandajis – förutsägelser måste omprövas.

Intressant är det i vart fall. Minst sagt …

Uppdatering 2015-10-12: Dagens notering från Migrationsverket är 9 363 registrerade asylsökande på sju dygn. Vilket innebär att procentetalet 49,6 som jag angav ovan måste justeras uppåt. Men naturligtvis kommer systemkollapsen att inträffa långt tidigare än om tio år, allt i övrigt lika. Om inget görs alltså.