Från denna andra del av Grönköping når oss följande idé som bland annat rör en egentligen mycket angelägen rehabilitering av – vissa – byråkrater. Det är gästbloggare Shinehof som har ordet:

Omvändelse

Det nya partiet ”Partiet för Sveriges omvändelse” kommer snart att meddela sitt partiprogram.

Det nya partiets ledare, Ellinor Shinehof säger att Sveriges framtida regering står inför stora utmaningar som måste mötas med ett nytänkande från såväl makthavare, media och inte minst svenskarna själva. Ett nytt utanförskap har utvecklats i skrämmande proportioner av sällan skådat mått.

Staten, landsting och kommuner har blivit allt mer beroende av bidrag från samhällsmedborgarna. Deras utanförskap kommer att få en mycket skadlig inverkan på de demokratiska processerna i framtiden. Frågan E. Shinehof ställer sig är om nuvarande bidragsberoende allvarligt skadar förtroendet för byråkratin och maktapparatens sysselsättning. Statsapparaten är i sin nuvarande form hotad att klassas som ett gigantiskt utanförskap. Det är en skrämmande utveckling vi går till mötes. Tusentals byråkrater har ännu inte upptäckt att de faktiskt lever i ett bidragsberoende och i utanförskap.

– Allt bidragsberoende måste bekämpas i alla led säger E. Shinehof. Med det nya partiet för Sveriges omvändelse kommer stora satsningar i framtiden att göras inom transfereringssystemen. Ett stort forskningsprojekt kommer omgående att påbörjas för att utreda i hur stor omfattning utanförskapet varit till skada och drabbat bidragsgivarna negativt.

I ett första skede kommer en ny myndighet att ta över nuvarande skatteverket.

Stora skadestånd förväntas att utgå till pensionärer, ensamstående kvinnor med barn, familjer som tvingats leva under obarmhärtig tidspress och barn som förvägrats harmoniska föräldrar och trygga hem samt sjuka som förvägrats vila.

I mycket sällsynta fall kommer ett nyinrättat bistånd att beviljas de mest utsatta byråkrater som nu hamnat i det så kallade utanförskapet. Ett nytt regelsystem för biståndet till de värst drabbade, överlåts till nuvarande försäkringskassan, med tanke på deras effektivitet i handhavandet av behövande människor.

– Svenskarna måste ha hederliga jobb. Det är enbart genom ärligt förvärvade pengar som människor i vårt land kan vara stolta och känna delaktighet i samhället. ”Arbeit macht frei” har nu basunerats ut från regeringskansliet under en halv mandatperiod. Det måste löna sig att jobba säger nuvarande statsminister. En annan tolkning är att det måste kosta den enskilde medborgaren hela sin värdighet och riktigt svida i skinnet om hon inte innehar ett arbete och bidrar till skattesystemet.

Det är idag mer skamligt att vara arbetslös eller sjuk än att jobba svart. Att arbeta svart innebär förvisso en stor frihet för den enskilde. Dock betalar inte svartarbetaren bidrag till staten vilket ställer till det för alla dessa bidragsberoende byråkrater som nu lever i utanförskap.

Byråkrater tigger om bidrag från alla; Arbetare, pensionärer, sjuka, el-beroende, bensin-beroende, TV-tittare, bokslukare, alkoholister, storrökare, ja, till och med från de som bara vill äta sig mätta och ha tak över huvudet. Medborgarna kan knappt ta ett steg utan att se en av dessa små byråkrater stå och tigga i gathörnen.

Partiprogram i korthet/Sveriges parti för omvändelse:

– Regeringen skall bestå av lika många män som kvinnor. Den skall representera folket demografiskt .
Det vill säga att ca 25 procent skall vara pensionärer, av dessa skall hälften vara kvinnor, och 10 % invandrare o s v
– Vi ser särskilt fram emot att öka inflytandet över beslut där äldre kvinnor med lång erfarenhet av livet medverkar.
– Vi måste tänka om och kalla saker vid dess rätta namn.
– Vid försäkringar utfaller ersättning.
– Arbetslös är en människa som vill arbeta men ännu inte hittat ett jobb.
– En pensionär är en människa som har arbetat.
– En sjuk människa förmår inte arbeta p g a sin sjukdom, och har med andra ord varierande funktionsförmåga beroende av skada/symtom.
– En sann bidragstagare är en som inte har ett jobb att försörja sig på, saknar försäkring, inte betalar skatt och inte äger några tillgångar.

Det finns ingen i vårt land som skall behöva känna sig utanför, eller uppleva att de hamnat i utanförskap. Begreppet ”utanförskap” kommer att förbjudas som politiskt begrepp i framtiden och skadestånd kommer att utgå till de som fått detta epitet på felaktig grund. Byråkrater kommer naturligtvis omedelbart att erbjudas rehabilitering för att integreras och återanpassas i samhället. I dessas fall rekommenderas KBT-behandling. Själva ordet ”utanförskap” kommer nu enbart att vara ett ord med tolkningsföreträde utifrån varje enskild individ. Om en individ uttrycker en känsla av utanförskap skall kraftfulla insatser göras från samhällets sida, så att personen i fråga åter får ingå som en värdig medmänniska i gemenskapen.

Pensionärer skall behandlas med aktning och deras behov och önskningar skall mötas med stor respekt. Mottot från de yngre skall då låta: Allt vad I viljen att människorna skolen göra eder skall I ock göra dem.

Arbetslösa kommer att inte längre tillåtas fösas ihop till en enda grupp ”tärande”. Att hitta arbete för unga friska individer skall definitivt prioriteras. Vi måste börja titta på förutsättningarna hos varje människa och ställa oss frågan vad som egentligen är rättvist och klokt och möjligt.

Barnbidraget slopas helt. Istället kommer behovet av tillskott till barnen beräknas på familjens samlade inkomst.

Ersättning från föräldraförsäkringen kommer att genomgå stora förändringar:
– Uppgiften att uppfostra det växande släktet skall prioriteras och premieras.
– Föräldrapenning kommer att baseras på familjens gemensamma inkomst och utbetalas i form av skattelättnad. Vem som är i störst behov att arbeta, eller att vara på jobbet bestäms inom varje familj. Ensamstående med barn kommer på detta vis att betala betydligt mindre i skatt.
– Skatteminskningen kommer dessutom att anpassas och tydligare avspegla antal barn. Det är skillnad att vara två arbetande föräldrar med ett barn jämfört med att vara ensamstående, arbetande med tre barn.
– Barn skall ha rätt att vara hemma de tre första åren.
– Rätt till dagis skall finnas from att barnet är 9 månader.
– Ensamstående med barn skall ha företräde till dagisplatser. Detta så att ensamstående skall kunna arbeta om de så önskar.
– Ensamstående med barn skall också erbjudas möjlighet att sänka sin arbetstid så att de känner att de orkar med att uppfostra sina barn, ta hand om sitt hem och ha tid för sig själva.
– Om en familj t ex. består av två arbetande föräldrar och ett barn skall, en ersättning/skattelättnad baseras på hälften av föräldrarnas gemensamma lön och utgå tre år i följd efter barnet födelse. När barnet är tre år skall den ene föräldern ha möjlighet att arbeta halvtid (eller båda 75 procent) tills barnet är tolv.

Till unga ensamstående föräldrar skall en extraordinär stor ersättning utgå ifrån föräldraförsäkring, arbetsförmedling, och skolväsendet. De skall erbjudas anpassade resurser för att lyckas med att utbilda sig, hitta ett lämpligt arbete och samtidigt få tid att vara med sina barn. Här måste samhället vara extra frikostigt.

Det gamla systemet med underhållsbidrag till ensamstående skrotas helt.

En ensamstående förälder med barn skall leva på samma materiella standard som den andre föräldern. Med andra ord kommer ex. ensamstående med barn att få större möjlighet att köpa hus, åka på semester osv. och slippa leva på socialbidrag. Detta kommer inte att kosta en enda skattekrona då en omfördelning av pengarna sker mellan föräldrarna och att en pappa/ mamma tvingas försaka sin del av inkomsten till fördel till den andre. En möjlig konsekvens är att aborterna kommer att minska. Vi förväntar oss dessutom att användningen av kondomer kommer att öka markant och därigenom hejda spridningen av veneriska sjukdomar.

I det gamla systemet med försäkringskassa/sjukförsäkring blundade man för de verkliga utmaningar det innebär att vara människa.

Man är inte sjuk för att man är gravid, man är inte sjuk för att man drabbats av sorg, man är inte sjuk för att sonen skolkar och har börjat umgås med kriminella, man är inte sjuk när dottern fått anorexi,

– men man lider av personlig eller social svikt.

Vid dessa tillfällen bör alla få möjlighet till ”time out”. Alla har både rätt och skyldighet att värna sitt eget och familjens välfärd.

Partiet för Sveriges omvändelse skall skapa en ny ersättning, låt oss kalla den ”försäkring vid social svikt, ”försäkring av personliga skäl”. eller varför inte ”time out försäkring,”

”Time out försäkringen” skall utgå på samma sätt som sjukförsäkringen, dvs. en dag karens, 7 dagar timeout. För längre tids timeout krävs utlåtande från socialsekreterare/beslutsfattare. Naturligtvis omfattas alla som arbetar av ”time-out försäkringen” så att ingen skall känna sig utanför.

Sedan tycker vi att även de som är ensamstående och har jobbat i 10 år och betalat skatt, inte varit hemma pga barn osv skall premieras med ett helt friår med full lön.

Begreppet ”livspussel som inte går ihop” kommer således att bli ett minne blott, och i historieböckerna beskrivas som ett fenomen från ett förgånget ociviliserat samhälle.

För att lansera det nya partiet har stora satsningar gjorts för att säkra mediestyrningen. Vi har för tillfället 80 medarbetare som handplockats från universiteten, mediabranschen och FN:s organ för mänskliga rättigheter. Dessa jobbar nu intensivt med att övervaka hur partiets budskap publiceras i massmedia och att den politik vi eftersträvar blir korrekt återgiven. Dessutom arbetar 30 IT-konsulter för att övervaka bloggosfären så att inga oönskade kommentarer förblir oemotsagda.

För ytterligare information om hur partiet ställer sig i olika frågor, hänvisar E. Shinehof till en ny domän som nyligen inmutats i cyberrymden. Håll utkik efter www.omvandelse.se.

Alla medborgare och samtliga väljare är hjärtligen välkomna att delta i debatten och bidra med åsikter till vår nya banbrytande politik, hälsar partistyrelsen genom E. Shinehof.

Och hur mycket är Grönköping, ”ironi” och/eller sanning i allt detta frågar ni säkert. Kanske borde titeln på denna bloggning i stället vara ”Från en annan del av verkligheten”?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ett svar på ”Från en annan del av Grönköping”

Kommentarer är stängda.