Denna några år gamla debattartikel äger fortfarande sin fulla relevans. ”Efter fascismen och kommunismen är den tredje totalitarismen, islamismen, lanserad”, skriver artikelförfattaren Lisbeth Lindeborg. Jag håller med.

Som framgår av denna länk, bör totalitära regimer skiljas från auktoritära. Gemensamt för dem båda är dock, enligt länken, att de är diktaturstater. Men detta bör ifrågasättas.

Som framgår av det av mig författade dokumentet ”Freedom and the optimal state” (varning för PDF-nedladdning!) gör H.O. Ziegler en ”dichotomy between an ’autoritärer Herrschaftsstaat’ and a ’totale/r/ Verwaltungsstaat’ (H.O. Ziegler: Autoritärer oder Totaler Staat? Tübingen, 1932, p 15). ’Die eigentliche Intention der um die Kategorie des totalen Staates gruppierten Vorstellungswelt geht … nicht auf die Machtsicherung einer herrschaftsunabhängigkeit, sondern auf Ausweitung der staatlichen Kompetenz’ (Op. cit. p. 23). Democracy is however not contrary to this total/itarian/ state. ”Vom totalen Staat zum eigentlichen ’gegner’ /wird/ nicht die ’Demokratie’ sonder der ’Liberalismus’ erklärt’ (Op. cit. p. 7). ’Der totale Staat bleibt stehen bei einem … postulat der Staatsausweitung, deren sich Demokratie wie Diktatur bedienen können’ (Op. cit. p. 29f). The authoritarian state, on the other hand, is one which ”auf seine politischen Aufgaben konzentrierter und begrenzter /ist/’ (Op. cit. p. 15.)”

För Ziegler framstår alltså totalitarismen i stället som liberalismens motsats.

Så långt detta mitt illustra dokument, som tillika har givit dig, käre läsare, en nyttig övning i att förstå såväl engelska som tyska!

Alltså kan den auktoritära staten, enligt Ziegler, som f. ö. refereras av Hayek i ”Frihetens grundvalar”, till sin natur vara liberal och i huvudsak endast syssla med skyddet för liv, frihet och egendom, under det att den totalitära staten vill lägga under sig hela samhället – jfr. Mussolini-citatet på Wikipedia-länken ovan.

Låt oss nu begrunda imperialismen. Om denna företeelse kan man läsa på engelska Wikipedia. Vad man missar där är då skillnaden mellan auktoritär och totalitär imperialism.

Utan att just nu komma med starka belägg, skulle jag påstå att den engelska imperialismen i huvudsak var auktoritär, medan det finns starka belägg för att den nazistisk-fascistiska, kommunistiska och islamistiska imperialismen är totalitär.

Man beskyller USA för att vara en imperialistisk makt. Det amerikanska samhället är dock synnerligen liberalt, med mycket få totalitära drag. Det kan därför knappast finnas någon anledning tro, att USA vill sprida någon form av totalitärt välde över världen. Som mest vill man antagligen sprida livets, frihetens och egendomens idéer och därmed underlätta den ”pursuit of happiness” som består i försvaret av dessa idéer. Men man vill inte tvinga någon att omfatta dessa idéer. Däremot accepterar man inte att någon tvingar USA – eller någon annan – att omfatta idéer som inte accepterar individens rätt till liv, frihet, egendom och ”the pursuit of happiness”. Om dessa värden hotas, rycker man ut till deras försvar.

Om det finns en auktoritär, i bemärkelsen liberal, imperialism, så står alla fria och demokratiska stater för den, inklusive USA. Då står vi alla som är demokrater på USAs sida, i Frihetens Imperium, ett imperium som inte syftar till att tvinga människor till underkastelse utan som i stället vill hjälpa dem att vinna befrielse, befrielse just från underkastelse.