Detta enligt en opinionsundersökning genomförd av YouGov. Med 27,3 procent är resultatet ”all time high” för SD:

Samtidigt hör vi från Migrationsverket att antalet asylsökande förra veckan också är ”rekordmånga”, dvs. ”all time high”.

Det verkar alltså föreligga ett positivt samband mellan antalet asylsökande i Sverige och stödet för Sverigedemokraterna. D. v. s.: Ju fler som söker asyl i Sverige, desto större blir stödet för Sverigedemokraterna. (Vilken som är den beroende respektive oberoende variabeln är nog inte svårt att se.)

Så vad ska vi då göra åt detta? Först och främst bör vi nog identifiera problemet: Är problemet Sverigedemokraterna eller inströmningen av asylsökande?

I de tongivande kretsarna verkar Sverigedemokraterna, Sveriges för närvarande av allt att döma största riksdagsparti, vara det största problemet. I andra kretsar framstår inströmningen av en myckenhet osorterade asylsökande vara problemet.

Osorterade asylsökande kan innehålla en hel mängd olika personligheter. Det kan förvisso mycket väl vara frågan om genuina flyktingar. Gott så! Det kan vara personer som är i behov av skydd på grund av att det pågår krig i deras hemländer. Dessa är dock inte flyktingar enligt den svenska utlänningslagen eller EU:s skyddsgrundsdirektiv: De är ”alternativt skyddsbehövande”. Gott så ändå!

Men: Det kan också vara fråga om personer som utsänts, eller som själva anser sig utsända, i direkt syfte att genom barnafödande befolka västerlandet med så många islamister som möjligt, för att därigenom rent demografiskt erövra västerlandet åt islamisterna!

Eller: Att utsända sådana islamister som genom aktiv handling syftar till att erövra västerlandet åt islamisterna. Till exempel genom terrorhandlingar, sådana vi sett såväl i Stockholm, Paris, Köpenhamn, Barcelona, London som New York (9/11).

De ”palestinska” antisemitiska islamonazisternas terrorhandlingar mot judarna i Israel icke att förglömma! Här en ny länk i denna anda: Ärkeantisemiten Mahmoud Abbas uttalar sig.

Syftet för hans del är uppenbart att erövra Israel åt islamisterna.

Islamisternas syfte att erövra resten av Västerlandet – inklusive Sverige – åt islamisterna är lika uppenbart.

Men ändå tillåter den nuvarande svenska statsledningen, av allt att döma även gemensamt och i samråd med de tidigare regeringspartierna M, FP, C och KD, och med åsidosättande av svensk lag, en okontrollerad myckenhet människor, varav vilka en något mindre myckenhet människor med säkerhet är islamister, inströmma i Sverige, detta under sken av att samtliga skulle vara ”flyktingar” – som ”public-service”-media oftast kallar dem. Något som definitivt inte är fallet!

Alltför många av dem är som sagt i stället utsända för att, på ett eller annat sätt, utplåna den Västerländska judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen.

Det är inte att undra på att Sverigedemokraterna växer sig allt större när alla de andra riksdagspartierna angriper just Sverigedemokraterna. För i denna kontext framstår ju just Sverigedemokraterna som det enda parti som vill försvara just den Västerländska judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen.

Men så illa kan det väl inte gärna vara!?