Mitt svar är entydigt nej, men Radiohjälpen har en annan syn på saken. De genomför just nu en kampanj, som du säkert inte undgått, där vi uppmanas skänka etthundra kronor var eftersom ”den humanitära situationen i Gaza förvärras dagligen”.

Det var ju tråkigt att höra. Jag hade varit beredd att hjälpa till a) om det vore så att befolkningen i Gaza inte hade haft någon skuld till att deras situation är som den är, och b) först sedan befolkningen i Gaza avslutat sitt anfalls- och utplåningskrig mot Israel. Men tyvärr bär befolkningen i Gaza (inte alla av dem men tillräckligt många) till etthundra procent skulden till sitt eget elände. Orsaken till deras lidande är nämligen att de börjat skjuta raketer från Gaza. Att de gjorde det måste de själva ta ansvaret för, ingen annan. Om de inte hade börjat skjuta hade de inte behövt lida nu.

Ett ekonomiskt stöd till befolkningen i Gaza, som då Radiohjälpen förespråkar, lär inte leda till att befolkningen kommer på andra tankar och slutar skjuta raketer mot Israel. Tvärtom kommer varje krona som skänks till Gaza att stärka Hamas förmåga att bedriva sitt anfalls- och utplåningskrig mot Israel genom att skjuta raketer mot Israel, detta oavsett var just dina pengar används. Därmed kommer befolkningen i Gaza att på nytt och på nytt dra på sig nytt elände. Det finns ingen rimlig anledning att stödja något sådant.

Det enda som i detta sammanhang kan stödjas är att kraftfullt och beslutsamt slå ut det islamonazistiska Hamas en gång för alla. Men det är det tyvärr ingen som tänker göra, inte ens Israel. Fast Israel har ju sin dödsfiende mer eller mindre i knäet; du och jag behöver inte göra de existentiella överväganden som Israel måste göra, för det är ingen som ovillkorligen ”no matter what” tänker döda dig och mig och utplåna Sverige. Inte än i alla fall …

Radiohjälpen säger att de inte idag kan

säga exakt vilka organisationer som får medel men organisationer som redan idag arbetar i området är t ex Diakonia, IM, Röda Korset, Rädda Barnen, Islamic Relief och Svenska kyrkan. … Vi arbetar bara med organisationer som vi känner till sedan tidigare och som har erfarenhet av humanitärt bistånd i regionen. Organisationerna är helt transparenta och arbetar inte i det fördolda. De har alla nödvändiga tillstånd av israeliska och palestinska myndigheter och samarbetar nära med FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA.

Källa (pdf).

Man skriver vidare följande:

Till grunderna för det humanitära arbetet hör, att det skall vara behovsbaserat samt att aktörerna skall präglas av humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Med humanitet avses att mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår. Med opartiskhet avses att det humanitära biståndet skall utgå från nödlidande människors behov, och utan åtskillnad pga. andra faktorer såsom kön, folkgruppstillhörighet, religion eller politisk åskådning. Med neutralitet avses i detta sammanhang att det humanitära biståndet och humanitära aktörer inte får ta ställning i väpnad konflikt eller politiskt betonade meningsmotsättningar där en humanitär biståndsinsats genomförs. Med oberoende avses oavhängighet från de icke-humanitära hänsyn som givande, mottagande eller andra parter kan ha i förhållande till den kris där humanitärt bistånd genomförs.

Op cit.

För det första: Påståendet att samarbetspartnern Svenska kyrkan skulle vara opartisk faller på sin egen uppenbara orimlighet. Jag tänker inte ens ge några bevis för att så är fallet. Saken är notorisk!

Vidare: UNRWA samarbetar mycket nära med Hamas. UNRWA har till exempel tillåtit Hamas att lagra vapen i sina skolor i åtminstone tre kända fall, och i åtminstone ett fall har man överlämnat vapnen till Hamas! Någon opartiskhet eller oberoende från Hamas är det därmed inte alls tal om vad UNRWA beträffar.

En hundralapp till Radiohjälpen riskerar alltså att hamna i den allt annat än opartiska och oberoende organisationen UNRWAs händer.

Att Diakonia skulle vara opartiskt, motsägs bland annat av att deras generalsekreterare Bo Forsberg är en av undertecknarna av en debattartikel i DN som jag tidigare skrivit om och som är en enda lång anklagelseakt mot – Israel. Inte någonstans i artikeln (utom möjligen mot slutet och i mycket korta och förtäckta ordalag) anser man att den anfallande parten, Hamas, bär någon som helst skuld till sin egen civilbefolknings lidande.

En hundralapp till Radiohjälpen riskerar alltså att hamna i den allt annat än opartiska organisationen Diakonias händer. Den riskerar också att hamna i alla de andra nyssnämnda organisationers händer, som genom att verka i Gaza fördröjer den avgörande slutstriden, och som därigenom kommer att tillfoga civilbefolkningen i Gaza ett än större lidande. De tror visserligen att de gör gott, men som Nietzsche sade: ”Den skada de goda gör, är den skadligaste skadan”. – Samtidigt menar Radiohjälpen, väl att märka, att de inte kan ”säga exakt vilka organisationer som får medel”. Inga garantier för att dina pengar hamnar ens hos de ovan angivna organisationerna, alltså!

Tecknaren ”Dry Bones” har också genomskådat allt detta. Hans teckning från idag ser ut så här:


Källa.

”Be good now!” Javisst, men var inte dumsnäll. Skänk inga pengar till de islamonazistiska terroristerna i Gaza, vare sig direkt eller indirekt. Låt dem själva reda ut den situation som de försatt sin civilbefolkning i.

Länk: Uppmaning att inte ge pengar till UNRWA i New Republic.