I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i lördags med anledning av ett uppmärksammat asylärende, uttalar sig Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson om sin syn på godtycke, och säger följande:

”Vilket samhälle skulle vi få om myndigheter tar sig rätten att besluta godtyckligt?”

Tyvärr finns ingen internet-länk, så jag gjorde en kopia, som du kan läsa här (pdf).

Detta är en s. k. retorisk fråga som vanligtvis inte behöver besvaras eftersom svaret underförstått i detta fall är: ”Ett dåligt samhälle”.

Eliasson kan tydligen inte låta bli att hela tiden kasta ytterligare stenar i sitt snart helt krossade glashus.

Som jag skrev i min föregående bloggning, så ogiltigförklarade ju tingsrätten uppsägningen av mig från Migrationsverket. Den ansvarige chefen uttalade då under ed att uppsägningen uteslutande orsakades av de fem punkter som han listade i detta dokument (pdf), vilket verket även ingav och åberopade inför rätten.

Som du ser utgör tre av punkterna ett otillåtet angrepp på min yttrande- och åsiktsfrihet, vilken är grundlagsskyddad.

Migrationsverket förlorade tvisten – men vägrade att återanställa mig som chef.

När jag därefter stämde verket på nytt, uttalade Eliasson i Dagens Nyheter häpnadsväckande nog, att avskedandet inte berodde på ”hans åsikter utan på hans bristande förmåga att vara chef”.

Alltså: När Eliasson inte kan vinna genom att angripa min yttrande- och åsiktsfrihet, och genom att tala sanning, börjar han ljuga i stället. Sanningen är ju den att avskedandet i vart fall till tre femtedelar berodde på att jag använt mig av min grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfrihet och till ingen del berodde på min påstådda ”bristande förmåga att vara chef”. Huvudargumentet var att jag ”ensidigt” tog ställning för Israels rätt att existera.

Eliasson tar sig alltså rätten att godtyckligt ljuga om mig i Dagens Nyheter. Sanningen är tydligen inte viktig för honom; det viktiga är att låta makt gå före rätt.

Vi får härmed ett mera konkret svar på Eliassons inte längre fullt så retoriska fråga. Om vi nämligen omformulerar den lite till att lyda så här: ”Hur ser en myndighet ut vars ledning tar sig rätten att besluta godtyckligt” är svaret uppenbart: Titta på Migrationsverket!

Och eftersom Eliasson behandlar mig godtyckligt – utan att regeringen ingriper – så är väl risken stor att även de asylsökande – som inte kan försvara sig i bloggar – också blir godtyckligt, lögnaktigt och maktfullkomligt behandlade av Migrationsverkets ledning – utan att regeringen ingriper?

Dan Eliassons falsk-klingande debattinlägg är alltså, i ljuset av hur han behandlat mig, ett hån mot allt vad rättssäker myndighetsutövning heter. Han vänder sig till synes mot godtycket, men är i verkligheten godtycket personifierat.

Det finns väldigt många mycket kompetenta handläggare och beslutsfattare inom asylprövningen vid Migrationsverket. Dan Eliasson tillhör dock icke denna skara. Det är – minst sagt! – tråkigt att regeringen fortfarande tillåter honom att bryta mot grundlagarna, att ljuga och därmed dra Migrationsverkets, men även regeringens, namn i smutsen.

Det är ju faktiskt vår nuvarande regering som tillsatt honom. Ett dåligt beslut har det visat sig.

Tillägg 2009-08-25: Eliasson kan alltså misstänkas för att ha brutit mot 1 kap. 9 § regeringsformen, så lydande:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

Eliasson lyckas dåligt även i dessa avseenden, eller hur!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,