Ja, man börjar ju fundera när man ser Hennes Kunglig Höghet iförd det muslimska klädesplagget hijab vid ett möte med en muslimsk potentat i en moské i Sarajevo, Bosnien härförleden:


Foto: Pelle T Nilsson/SPA, ©: Kungl. Hovstaterna.

Kronprinsessan tycks därmed underkasta sig 24. surans 31. ayah, vars inledning lyder som följer (i Zetterstéens översättning): ”Säg ock till de rättrogna (min kurs.) kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav. Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder” … osv.

Samma vördnad visade hon inte när hon besökte en synagoga i samma stad:


Foto: Pelle T Nilsson/SPA, ©: Kungl. Hovstaterna.

Jag kanske misstar mig men såvitt jag vet bör mera observanta judinnor vid alla tillfällen täcka sitt hår. Det gäller förvisso bara judinnor, vilket måhända förklarar kronprinsessans mundering i synagogan. Kanhända anser islam för sin del att alla kvinnor, såväl judiska som svenska och inte minst muslimska sådana, skall täcka sitt huvud. Men så står det ju inte i Ljusets sura 24 vers 31 som jag citerade ovan. Detta gäller bara ”rättrogna”, dvs. muslimer. Ändå klär sig alltså kronprinsessan som en rättrogen muslim?

Har kronprinsessan övergått till att bli en rättrogen muslim är hon, enligt 4 § Successionsordningen (1810:0926) utesluten från tronföljden. Paragrafen lyder som följer:

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.

Så illa hoppas jag dock att det inte är ställt.