Visserligen har inströmningen av asylsökande avsevärt minskat på senare tid relativt sett. För några veckor sedan var det över tiotusen per sjudagarsperiod. Enligt de senaste siffrorna är det 3 318. Hur många som vid gränsen säger att de ska söka asyl och därmed släpps igenom för att sedan kanske ändå inte verkligen göra det, är okänt, såväl nu som förut. Vi har ett mörkertal. Till och med november i år hade i vart fall 149 028 personer ansökt om asyl. Många fler har antagligen tillåtits resa in men sedan inte ansökt.

Anstormningen är i vart fall avsevärd. Inte bara mot Sverige utan mot hela Europa. Åttahundrafemtusen (805 000) under de tre första kvartalen i år i hela EU. De flesta är syrier, afghaner och irakier. Läs här.

EU och Sverige står av allt att döma inför en ny folkvandringstid. Den förra folkvandringstiden ledde till det västromerska rikets undergång år 476. (Den arabisk/turkisk/islamistiska anstormningen ledde nästan tusen år senare till undergången också av det östromerska riket, Bysans. Nämligen år 1453 i och med att de muslimska turkarna intog det kristna Konstantinopel.)

Under den förra folkvandringstiden var det i huvudsak ”germanerna” som ville söka sin lycka någon annanstans än i norra Europa. Orsaken härtill är oklar. Befolkningsökning och klimatförsämring anges som några av orsakerna. Romarriket var dessutom jämförelsevis mycket rikare och bördigare än de områden i norra Europa som germanerna bebodde. En tilldragande faktor, antagligen.

Jag läser då i band 2 av ”Folkens historia genom tiderna” utgiven av Saxon & Lindströms förlag år 1950. Professor Birger Nerman skriver på s. 75ff något om orsakerna till Västroms fall:

En av de viktigaste processerna som ”i avsevärd mån förändrade det romerska samhällets struktur … var flykten bort ifrån jorden. … Det var ju naturligt att inom stora delar … av det romerska imperiet handeln med dess större möjligheter till förvärv av rikedomar skulle locka till sig befolkningen, folket strömmade till städerna, och landsbygden avfolkades. Så kom det att gå därhän, att stora områden av imperiet för sin försörjning med livsmedel voro beroende av importen från andra områden; Italien självt hämtade sitt förråd främst ifrån den afrikanska provinsen. För germanerna däremot låg problemet till på motsatt sätt; vad de framför allt begärde, var jord. [De romerska kejsarna har i stor utsträckning medvetet upptagit] germaner som jordbrukare inom romarrikets gränser.

Nerman fortsätter:

En annan process av fundamental betydelse, … var härens alltmer förändrade rekrytering. Liksom flykten från jorden väl får uppfattas som ett drag av överkultivering, får som en annan yttring av densamma uppfattas den romersk-grekiska befolkningens alltmera framträdande motvilja mot krigstjänst. … Allt detta medförde, att den romerska hären till slut kom att bli övervägande germansk. … På 360-talet anses hälften av alla högre officerare i den romerska armén ha varit germaner. Då romarväldet under 300-talet var en utpräglad militärdespoti, förstår man, vilken roll germanerna redan vid denna tid spelade i romarriket. … Det säger sig självt, att motståndskraften mot germanerna hos ett sådant romarvälde skulle vara högst försvagad.

Orsakerna till Västroms fall skulle då sammanfattningsvis kunna antas vara följande:

1. Romarnas flykt från jorden till städerna, som medförde att de blev beroende av import.
2. Germanernas önskan att få tillgång till jord, och då rimligen den jord som romarna lämnade.
3. Germanernas övertagande av den romerska armén. Eftersom romarna själva inte ville göra krigstjänst.

Byt då ut romare mot svenskar samt germaner mot de nuvarande ”anstormarna”. Detta leder till följande dystopi med avseende på det svenska nuvarande rikets nedgång och fall:

1. Svenskarnas flykt från jorden till städerna, som medförde att de blev beroende av import. – Enligt en källa – Livsmedelsverket! – är svenskarnas självförsörjningsgrad, dvs. vår förmåga att lita till inhemsk produktion i stället för import, för närvarande lika med noll. Läs här! – Detta var märk väl en av orsakerna till Västroms fall!

2. Anstormarnas önskan att få tillgång till jord. – Centerpartiet vill då, åtminstone enligt Mikail Yüksel (foto t. h.) låta ”självlärda bönder med utländsk bakgrund, som är duktiga i sin profession, vara med och forma jordbrukets framtid”. Detta ska då, menar Yüksel, bland annat ske genom att ”[g]e befintliga lantbrukare en ärlig chans för att rekrytera nyanlända jordbrukare” samt genom att införa ”kompanjonsstöd för lantbrukare som vill skaffa en nyanländ jordbrukare som kompanjon”. Yüksel vill alltså medvetet uppta dessa anstormare som jordbrukare inom det Svenska rikets gränser. – Att göra så var märk väl en av orsakerna till Västroms fall!

3. Anstormarnas intåg i och närmast övertagande av den svenska armén. Eftersom svenskarna själva inte ville göra krigstjänst. – Ja vi vet ju att det är svårt att förmå svenskar att ta anställning i Försvarsmakten. Men vi vet också att Försvarsmakten tom. anser det förtjänstfullt att, i likhet med vad den den romerska armén på sin tid gjorde, utesluta ”etniska svenskar” från militär utbildning i Sveriges Försvarsmakt. Enligt länken är det nämligen bara ”personer med utomeuropeisk bakgrund” som kommer i fråga för just denna ”militärutbildning”. – Att göra på detta viset var märk väl en av orsakerna till Västroms fall!

Här föreslås alltså att Sverige i flera avseenden ska agera på precis samma sätt som ledde till det Västromerska rikets undergång. Hur ska vi vara säkra på att just dessa samma åtgärder inte också ska leda till det svenska rikets undergång?

”De som inte lär av historien är dömda att upprepa den”, brukar det heta. Vi får väl se vilken lärdom som kan utvinnas av ovanstående. Om vi inte tar lärdom tycks historien vara dömd att upprepas. Och då är det numera inte Västrom som kommer att gå under. Det är enligt min bedömning Konungariket Sverige!

Per Myrberg sjöng på sin tid också om det svenska rikets nedgång och fall. Fast av andra, mycket osannolika orsaker. För att inte fördunkla din tillvaro ytterligare, kan du här höra vad han sjöng. Text och bild hör inte ihop fast stämmer ibland märkvärdigt väl överens. Ibland definitivt inte. – Bilderna är nya men texten gammal (1960-tal):

Så hur är det nu: Är det uppgång eller nedgång och fall som gäller? Det beror då på hur vi slutligen förhåller oss till våra städer, vår landsbygd och vår försvarsmakt. Åtminstone om vi ska följa professor Nermans analys.

Att vi i vart fall inte bör göra som Västrom gjorde, ja det står väl alldeles klart!

Inlägget har redigerats 2015-12-15 och -16.Ett svar på ”Det svenska rikets nedgång och fall?”

Kommentarer är stängda.