Som jag många gånger påtalat består det slags entitet som förekommer på ”Västbanken” och i Gaza till största delen av antisemiter, antisionister, judehatare, islamonazister och islamister. Mycket få av dem som befolkar dessa territorier önskar egentligen en fred med Israel. De flesta av dem vill att Israel ska utplånas. Alltför många av dem vill antagligen att även judarna ska gå samma öde till mötes som deras stat, judestaten Israel. En myckenhet kalla fakta talar tyvärr för att det är på det viset.

Så en fred mellan Israel och sådant folk är nog ganska omöjlig. En så kallad tvåstatslösning likaså. Åtminstone på sikt. ”Palestiniernas” påstådda strävan till en tvåstatslösning måste ses som enbart ett steg på vägen till att utplåna Israel – och eventuellt också judarna. Även om ”palestinierna” skulle komma i åtnjutande av en statsbildning till, vid sidan av Jordanien alltså, som till övervägande delen bebos av just ”palestinier”, så kommer deras mål med största sannolikhet ändå vara att med denna eventuella stat som språngbräda utplåna Israel. Ingen som är någorlunda påläst kan rimligen tvivla på detta.

Nya indikationer finns. Anti-defamation League (ADL) redovisar här resultatet av en undersökning som nyligen företagits, enligt vilken nittiotre (93)! procent av befolkningen på ”Västbanken” och i Gaza har antisemitiska uppfattningar, eller som det heter på engelska ”harbor anti-Semitic attitudes”. ADL:s hemsida finns här.

Redan därför kan man ifrågasätta om denna befolkning verkligen vill ha en fred med judestaten Israel. När man sedan läser styrdokumenten från Hamas, al-Fatah, PLO, PFLP och för den delen även Hisbollah och Arabförbundet (du kan finna länkar till allt detta i denna blogg), som alla – glöm inte Irans ledning! – påyrkar antingen Israels eller judarnas eller bådaderas utplåning, blir det svårt att förstå varför regeringen Löfven tycker att det är så viktigt att erkänna ”Palestina”. Att utplåna judarna är ett brott som kallas folkmord. Att utplåna Israel står i strid med FN-stadgan som föreskriver att staterna ska leva tillsammans som goda grannar. Något som vare sig majoriteten av folket eller någon tongivande organisation i denna påtänkta stat ”Palestina” av allt att döma aldrig någonsin har för avsikt att göra!

Varför tycker Löfven att det är viktigt att erkänna något eller några som står för allt detta!?

Dessutom: Sveriges skattebetalare finansierar alltjämt detta antisemitiska spektakel med hundratals miljoner kronor varje år. Så här skriver the Algemeiner. NGO monitor rapporterar närmare. En synnerligen intressant rapportering som jag ska ha anledning återkomma till. En av dessa organisationer, Badil, som vi svenska skattebetalare alltså finansierar, sägs alltså ha publicerat den antisemitiska nidbild, som jag återger här t.h.

Att denna finansiering tillåts är visserligen inte enbart Löfvens och hans partis fel, utan alla Sveriges riksdagspartiers fel – utom Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som menar att det svenska ekonomiska stödet till antisemiterna i ”Palestina” ska upphöra. Man kan ha många synpunkter på det partiet, men i just detta avseende har Sverigedemokraterna verkligen träffat mitt i prick! Övriga riksdagspartier får skämmas!

Nåja, nu är i alla fall Löfven anmäld till Konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag. Gott så.

Och att Sveriges ambassadör till Jerusalem fått på tafsen är också synnerligen välförtjänt.

Länkar: Att den antisionistiska extremvänsterorganisation som kallar sig Svenska Kyrkan hänger på Löfven var ju bara väntat. En ganska timid analys av läget finns i The Times of Israel. Ledare i Nya Wermlands-Tidningen.