Det har ju i dagarna varit kyrkomöte gubevars. Detta möte har bland annat utmynnat i en text som nog ligger nära både antisemitism och antisionism tyvärr. Mitt beslut att lämna denna kyrka för några år sedan framstår därmed återigen som ganska välgrundat.

Nåväl, här är texten:

Kyrkomötet har idag beslutat att uppdra till kyrkostyrelsen att:

• sända Kairosdokumentet och internationella nämndens svar till kyrkomötets ledamöter.
• fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och i att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem samt i att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att den pågående israeliska blockaden av Gazaremsan hävs.
• fortsätta att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza.
• uppmana den svenska regeringen att verka för att Palestina upptas som fullvärdig medlemsstat i FN.
• fortsätta att aktivt verka för en fredlig och rättvis lösning på konflikten Israel-Palestina.
• uttala att Svenska kyrkan kräver ett slut på den israeliska ockupationen och att en palestinsk stat etableras sida vid sida med staten Israel i enlighet med FN-resolutioner utifrån förhandlingar mellan parterna. Svenska kyrkan stöder fullt ut Israel som en suverän stat inom internationellt erkända gränser liksom vi fullt ut stöder en suverän palestinsk stat i Gaza, på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem. Det innebär en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser.
• uttala att Svenska kyrkan kräver ett slut på både palestinskt och israeliskt våld mot civila och att mänskliga rättigheter och internationell lag efterlevs av båda sidorna i konflikten.

Jag kommenterar nu dessa ”bulletpoints” var för sig. Kommentaren till Kairosdokumentet kräver dock en bloggning för sig, som jag väntar med.

Alltså övergår jag direkt till ”bulletpoint” två: Svenska Kyrkan tror att Israel ockuperar Gaza. Men det finns ingen enda israelisk soldat i Gaza. Detta uttalande är därmed alldeles falskt – även om ståndpunkten tyvärr delas av mången stat, inklusive Sverige tror jag.

Man stödjer dessutom bojkott mm. mot att judar ska få bo och verka i Judéen och Samarien (Västbanken). Västbanken ska tydligen enligt kyrkan vara judenrein? Helt enligt nazistisk ideologi i så fall. Enligt denna ideologi ska nämligen hela världen vara just detta: judenrein. Judarna ska utplånas! – Man säger också att man vill stödja ”de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter”. Men vilka krafter skulle det vara då? Knappast Hamas, som är en islamistisk och islamonazistisk organisation som vill utplåna Israel. Den islamiska lagen som islamisterna vill införa står dessutom i motsättning till demokratins grundläggande principer. Fatah vill också utplåna Israel. En annan organisation som verkar i Gaza är Palestinska Islamiska Jihad (PIJ) – som också vill utplåna Israel.

Det finns knappast någon tongivande organisation i Gaza, som inte vill utplåna Israel och som därmed motsätter sig såväl demokrati som mänskliga rättigheter. Man undrar alltså vem Svenska Kyrkan egentligen vill samarbeta med?

Punkt tre är närmast en upprepning, så jag övergår direkt till punkt fyra. Man vill att entiteten ”Palestina” ska bli ”fullvärdig medlemsstat i FN”. Kriterierna för att vara stat är att man har en befolkning, ett territorium och kontroll över detta territorium. Nog finns det ”utanför 1967 års gränser” en befolkning, som då – märk väl! – består av både judar och araber. Man har möjligen ett territorium, vars gränser dock inte är fastställda i fredsförhandlingar med den grannstat som man vill utplåna (åtminstone vill t.ex. Fatah, där palestiniernas ”president” Mahmoud Abbas är ordförande, utplåna Israel). Men man har definitivt inte kontroll över detta territorium. Kriterierna är alltså inte uppfyllda.

Frågan kan ju också ställas varför kyrkan tycker att den entitet – Palestinska entiteten – som vill utplåna staten Israel, uppfyller det grundläggande kriteriet för att vara medlemsstat i FN, som går ut på att staten ska leva som en god granne i förhållande till de intilliggande staterna. För det vill ju ingen av de tongivande krafterna i den Palestinska entiteten göra. Dessa krafter vill entydigt utplåna Israel. Därmed är det enligt mitt sätt att se uteslutet att någon palestinsk entitet någonsin kan bli medlem av FN, så länge de tongivande krafterna där vill utplåna sin grannstat.

Sedan har vi punkten fem. Ja, vare sig Hamas, Fatah eller PIJ vill ha en fredlig lösning, det är alldeles klart. Svenska Kyrkans ”uppmaning” lär alltså förklinga ohörd bland alla dessa antisemiter.

Punkten sex då. Det är väl bra att kyrkan åtminstone erkänner att Israel existerar. Men ”inom 1967 års gränser”? Det finns inga sådana gränser. Det finns en stilleståndslinje dragen där judarna lyckades stoppa det arabiska anfalls- och utplåningskriget mot Israel. De faktiska gränserna mellan Israel och den eventuella palestinska staten får dras i fredsförhandlingar. Men de gränserna har Israels fiender varit väldigt noga med att inte vilja fastställa, inte någonsin. Därför har också alla fredsförhandlingar hittills misslyckats. Och misslyckandena kommer att fortsätta så länge arabsidan framhärdar i att inte acceptera Israels rätt att existera.

Sju: Det låter bra men mot bakgrund av vad jag skrivit ovan, klingar detta uttalande väldigt falskt. Det är Israel och endast Israel som kyrkan konkret och konsekvent vänder sig mot. Arabsidans mer än sextioåriga angrepps- och utplåningskrig mot den judiska staten i syfte att utplåna den, det är inget som kyrkan har någon konkret invändning emot …

Nej, Svenska Kyrkan måste nog tyvärr i realiteten härmed anses ha ställt sig i islamonazismens, antisionismens och antisemitismens tjänst.

Länk: Världen Idag.