Hamas' stadga 2017

 

HAMAS' STADGA 2017

 

Prisad vare Allah, alla världars Herre. Må Allahs frid och välsignelser vara över Muhammed, Budbärarnas Mästare och ledaren för mujaheddin,[1] och över hans hushåll och alla hans följeslagare.

 

 

Preambel

 

Palestina är det arabiska palestinska folkets land; därifrån härstammar de; detta är de trogna och tillhör och om detta meddelar de sig.

 

Palestina är ett land vars status har upphöjts av islam, en tro som värderar det högt, som andas genom det sin ande och rättvisa värden och som lägger grund för doktrinen att försvara och skydda det.

 

Palestina är målet för ett folk som har svikits av en värld som har underlåtit att tillförsäkra det dess rättigheter och återbörda det som har tillskansats från dem; ett folk vars land alltjämt lider av en av den värsta sortens ockupationer i denna värld.

 

Palestina är ett land som beslagtagits av ett rasistiskt, inhumant och kolonialt sionistiskt projekt som grundats i ett falskt löfte (Balfourdeklarationen), på erkännandet av den ockuperande entiteten och på att med våld påtvinga ett fullbordat faktum.

 

Palestina symboliserar det motstånd som ska fortsätta till dess befrielsen har uppnåtts, till dess återvändandet har fullbordats och till dess en helt självständig stat har upprättats med Jerusalem som dess huvudstad.

 

Palestina är det verkliga partnerskapet bland palestinier av alla tillhörigheter i det ädla syftet att uppnå befrielse.

 

Palestina är ummahs[2] anda och dess centrala mål; det är humanitetens själ och dess levande samvete.

 

Detta dokument är produkten av djupa överväganden som ledde oss fram till en stark konsensus. Som en rörelse är vi överens om såväl teorin som praktiken i den vision som sammanfattas[3] på de följande sidorna. Det är en vision som står på fast grund och på väletablerade principer. Detta dokument utvisar målen, milstolparna och den väg på vilken nationell enighet kan uppnås. Det fastställer också vår gemensamma förståelse av den palestinska saken, de arbetsprinciper som vi använder för att främja den och de gränser på flexibilitet som används för att tolka den.

 

 

Rörelsen

 

1. Den islamiska motståndsrörelsen "Hamas" är en palestinsk islamisk nationell befrielse- och motståndsrörelse. Dess mål är att befria Palestina och att konfrontera det sionistiska projektet. Dess referensram är islam, som bestämmer dess principer, syften och medel.

 

Landet Palestina

 

2. Palestina, som utbreder sig från Jordanfloden i öster till Medelhavet i väster och från Raz al-Naqurah[4] i norr till Umm al-Rashrash[5] i söder, är en integrerad territoriell enhet. Det är palestiniernas land och hem. Fördrivningen och förvisningen av det palestinska folket från sitt land och etableringen där av den sionistiska entiteten upphäver inte det palestinska folkets rätt till hela sitt land och medför inga rättigheter där för den inkräktande sionistiska entiteten.

 

3. Palestina är ett arabiskt och islamiskt land. Det är ett välsignat och heligt land som har en särskild plats i varje arabs och muslims hjärta.

 

Det palestinska folket

 

4. Palestinierna är de araber som bodde i Palestina fram till år 1947, oavsett om de utvisades därifrån eller stannade där; och varje person som därefter föddes med en arabisk palestinsk far efter detta datum, oavsett om det skedde i eller utanför Palestina, är en palestinier.

 

5. Den palestinska identiteten är autentisk och tidlös; den överförs från generation till generation. De katastrofer som har drabbat det palestinska folket som en konsekvens av den sionistiska ockupationen och dess förflyttningspolitik, kan vare sig utplåna eller vederlägga det palestinska folkets identitet. En palestinier ska inte förlora sin nationella identitet eller sina rättigheter genom att förvärva en andra[6] nationalitet.

 

6. Det palestinska folket är ett folk, som består av alla palestinier, i eller utanför Palestina, oavsett deras religion, kultur eller politiska tillhörighet.

 

Islam och Palestina

 

7. Palestina befinner sig i hjärtat av den arabiska och islamiska ummah och åtnjuter en särskild status. I Palestina finns Jerusalem, vars områden är välsignade av Allah. Palestina är det Heliga Landet som Allah har välsignat åt mänskligheten. Det är muslimernas första qiblah[7] och målet för profeten Muhammads, frid vare med honom, nattliga resa. Det är födelseplatsen för Jesus Kristus, frid vare med honom. Dess jord innehåller kvarlevorna av tusentals profeter, följeslagare och mujaheddin. Det är det folks land, som är beslutna att försvara sanningen – i Jerusalem och dess omgivningar – som inte avskräcks eller skräms av sina motståndare och av dem som förråder dem, och de kommer att fortsätta sitt uppdrag till dess Allahs löfte har uppfyllts.

 

8. På grund av sin rättvist balanserade medelväg och moderata anda tillhandahåller islam – för Hamas – ett innehållsrikt sätt att leva och en ordning som alltid och överallt passar för sitt syfte. Islam är en fredens och toleransens religion. Den tillhandahåller ett paraply för följarna av andra trosuppfattningar och religioner som kan utöva sin tro i säkerhet och trygghet. Även Hamas anser att Palestina alltid har varit och alltid kommer att vara en förebild i samlevnad, tolerans och civilisatoriska framsteg.[8]

 

9. Hamas anser att islams budskap upprätthåller de värden som ligger i sanning, rättvisa, frihet och värdighet och förbjuder alla former av orättvisa och bestraffar förtryckare oavsett deras religion, ras, kön eller nationalitet. Islam motsätter sig alla former av religiös, etnisk och sekteristisk extremism och trångsynthet. Det är den religion som i sina anhängare inpräntar värdet av att stå upp mot aggression och att stödja de förtryckta; den ger motivation att ge generöst och göra offer i försvaret av sin värdighet, sitt land, sina folk och dess heliga platser.

 

Jerusalem

 

10. Jerusalem är Palestinas huvudstad. Dess religiösa, historiska och civilisatoriska status är fundamental för araberna, muslimerna och världen i stort. Dess islamiska och kristna heliga platser tillhör uteslutande det palestinska folket och den arabiska och islamiska ummah. Inte en sten av Jerusalem kan uppges eller överges. De åtgärder som har vidtagits av dem som ockuperar Jerusalem, såsom judaisering, byggande av bosättningar och etablerande av fakta på marken är ogiltiga.

 

11. Den välsignade al-Aqsa-moskén tillhör uteslutande vårt folk och vår ummah, och ockupationen har inte någon som helst rätt till den. Ockupationens komplotter, åtgärder och försök att judaisera al-Aqsa och dela den är ogiltiga och illegitima.

 

Flyktingar och rätten att återvända

 

12. Den palestinska saken rör väsentligen ett ockuperat land och ett fördrivet folk. De palestinska flyktingarnas och de fördrivnas rätt att återvända till sina hem från vilka de fördrevs och förbjöds att återvänta till – oavsett om det var området som ockuperades år 1948 eller år 1967 (dvs. i hela Palestina), är en naturlig såväl individuell som kollektiv rättighet. Denna rättighet bekräftas av alla gudomliga lagar såväl som av de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter och av internationell lag. Det är en oförytterlig rättighet som ingen part, vare sig palestinsk, arabisk eller internationell, kan bortse från.

 

13. Hamas avvisar alla försök att utplåna flyktingarnas rättigheter, inkluderade försöken att låta dem bosätta sig utanför Palestina och genom projekten rörande ett alternativt hemland. De palestinska flyktingarna har en absolut rätt till kompensation för den skada de har lidit till följd av förvisningen och ockupationen av deras land, som går hand i hand med deras rätt att återvända. De ska få kompensation när de återvänder och detta upphäver eller förminskar inte deras rätt till återvändande.

 

Det sionistiska projektet

 

14. Det sionistiska projektet är ett rasistiskt, aggressivt, kolonialt och expansionistiskt projekt som är grundat i att beslagta andras egendom; det är fientligt mot det palestinska folket och mot dess strävan till frihet, befrielse, återvändande och självbestämmande. Den israeliska entiteten är det sionistiska projektets leksak och basen för dess aggression.

 

15. Det sionistiska projektet siktar inte enbart mot det palestinska folket; det är den arabiska och islamiska ummahs fiende som utgör ett allvarligt hot mot dess säkerhet och intressen. Det är också fientligt gentemot ummahs strävanden till enhet, renässans och frihet och har varit huvudkällan till dess svårigheter. Det sionistiska projektet utgör också en fara för internationell säkerhet och fred och för mänskligheten och dess intressen och stabilitet.

 

16. Hamas bekräftar att dess konflikt föreligger i förhållande till det sionistiska projektet och inte i förhållande till judarna på grund av deras religion. Hamas tar inte upp en kamp mot judarna för att de är judar utan kämpar mot de sionister som ockuperar Palestina. Men det är ändå sionisterna som alltid identifierar judendomen och judarna med deras egna koloniala projekt och illegala entitet.

 

17. Hamas tar avstånd från att förfölja någon mänsklig varelse eller att underminera hans eller hennes rättigheter av nationalistiska, religiösa eller sekteristiska orsaker. Hamas har uppfattningen att det judiska problemet, antisemitism och förföljelse av judar är fenomen som är fundamentalt förknippade med den europeiska historien och inte med arabernas och muslimernas historia och arv. Den sionistiska rörelsen, som med hjälp av västmakterna kunde ockupera Palestina, är den allra farligaste formen av ockupation genom bosättningar som redan har försvunnit från en stor del av världen och som måste försvinna från Palestina.

 

Inställningen rörande ockupation och politiska lösningar

 

18. Det följande betraktas som ogiltigt: Balfourdeklarationen, dokumentet om det brittiska mandatet, FN:s delningsresolution och varje annat beslut och åtgärd som grundar sig på dem eller liknar dem. Etableringen av "Israel" är helt och hållet illegal och strider mot det palestinska folkets oförytterliga rättigheter och mot dess vilja och mot ummahs vilja; det strider också mot mänskliga rättigheter som garanteras av internationella konventioner, framför att mot rätten till självbestämmande.

 

19. Den sionistiska entitetens legitimitet kommer inte att erkännas. Vadhelst som har drabbat landet Palestina i termer av ockupation, byggandet av bosättningar, judaisering eller ändringar av dess kännetecken eller förfalskandet av fakta är illegitimt. Rättigheter försvinner aldrig.

 

20. Hamas anser att att ingen del av landet Palestina ska äventyras eller avträdas, oavsett av vilket skäl, omständigheter eller påtryckningar och oavsett hur länge ockupationen varar. Hamas avvisar varje alternativ till den fullständiga befrielsen av Palestina, från floden till havet. Dock anser Hamas att etablerandet av en helt självständig och oberoende palestinsk stat med Jerusalem som dess huvudstad utefter linjerna den 4 juni 1967, med återvändandet av flyktingarna och de fördrivna till deras hem från vilka de utvisades, är en formel för nationell konsensus.[9]

 

21. Hamas bekräftar att Osloavtalen och tilläggen till dem strider mot den internationella rättens grundläggande principer genom att de ger upphov till åtaganden som strider mot det palestinska folkets oförytterliga rättigheter. Rörelsen avvisar därför dessa överenskommelser och allt som härstammar från dem, såsom de skyldigheter som är skadliga för vårt folks intressen, särskilt säkerhetskoordination (kollaboration).

 

22. Hamas avvisar alla de överenskommelser, initiativ och förslag till lösningar som syftar till att underminera den palestinska saken och det palestinska folkets rättigheter. I detta avseende får inga ståndpunkter, initiativ eller politiska program på något sätt kränka dessa rättigheter eller strida mot eller motsäga dem.

 

23. Hamas betonar att överträdelser mot det palestinska folket, övertagandet av deras land och förvisningen från deras hemland inte kan kallas fred. Ingen överenskommelse som baseras på detta kommer att leda till fred. Motstånd och jihad för Palestinas befrielse kommer att förbli en legitim rättighet, en plikt och en ära för alla vårt folks söner och döttrar och för vår ummah.

 

Motstånd och befrielse

 

24. Befrielsen av Palestina är en plikt för det palestinska folket i synnerhet och för den arabiska och islamiska ummah i allmänhet. Det är också en humanitär skyldighet som nödvändiggörs av sanningens och rättvisans bud. De organisationer som arbetar för Palestina, oavsett om de är nationella, arabiska, islamiska eller humanitära, kompletterar varandra och står i harmoni med varandra och inte i motsättning mot varandra.

 

25. Att med alla medel och metoder göra motstånd mot ockupationen är en legitim rättighet som garanteras av gudomliga lagar och av internationella normer och lagar. I hjärtat av dessa ligger väpnat motstånd, som betraktas som det strategiska valet när det gäller att skydda det palestinska folkets principer och rättigheter.

 

26. Hamas tar avstånd från varje försök att underminera motståndet och dess vapen. Hamas bekräftar också vårt folks rätt att utveckla motståndets medel och mekanismer. Hanterandet av motståndet i termer av eskalering eller de-eskalering, eller i termer av att diversifiera medlen och metoderna, är en integrerad del av processen att hantera konflikten och ska inte äga rum på bekostnad av motståndets princip.

 

Det palestinska politiska systemet

 

27. En verklig palestinsk stat är en stat som har befriats. Det finns inget alternativ till en fullt självständig palestinsk stat på hela den palestinska jorden, med Jerusalem som dess huvudstad.

 

28. Hamas tror på och håller fast vid att sköta sina palestinska relationer med grund i pluralism, demokrati, nationellt partnerskap, accepterandet av den andre och användandet av dialog. Syftet är att stödja enighet och samverkan med syftet att uppnå nationella mål och att uppfylla det palestinska folkets förväntningar.

 

29. PLO är den nationella ramen för det palestinska folket i och utanför Palestina. PLO ska därför behållas, utvecklas och omskapas på demokratiska grunder för att säkerställa deltagandet av alla det palestinska folkets beståndsdelar[10] och krafter, på ett sätt som skyddar palestinska rättigheter.

 

30. Hamas understryker nödvändigheten av att bygga palestinska nationella institutioner på sunda demokratiska principer, främst av dem är fria och rättvisa val. En sådan process ska grundas i nationellt partnerskap och i överenstämmelse med ett tydligt program och en tydlig strategi som håller fast vid rättigheterna, inklusive rätten till motstånd, och som uppfyller det palestinska folkets förväntningar.

 

31. Hamas bekräftar att den palestinska myndighetens roll bör vara att tjäna det palestinska folket och att skydda dess säkerhet, dess rättigheter och dess nationella projekt.

 

32. Hamas understryker nödvändigheten av att upprätthålla det palestinska nationella beslutsfattandets självständighet. Yttre krafter bör inte tillåtas ingripa. Samtidigt bekräftar Hamas att araberna och muslimerna har ett ansvar, en plikt och en roll i befrielsen av Palestina från sionistisk ockupation.

 

33. Det palestinska samhället berikas av prominenta personligheter, gestalter, dignitärer, institutioner i det civila samhället och ungdom, studenter, fackföreningsledare och kvinnogrupper som arbetar tillsammans för att uppnå nationella mål och samhällsbyggnad, för att bedriva motstånd och uppnå befrielse.

 

34. De palestinska kvinnornas roll är fundamental i processen att bygga det närvarande och framtiden, precis som det alltid har varit i skapandet av palestinsk historia. Det är en nyckelroll i projektet att göra motstånd, uppnå befrielse och att bygga det politiska systemet.

 

Den arabiska och islamiska ummah

 

35. Hamas anser att den palestinska frågan[11] är den centrala frågan[12] för den arabiska och islamiska ummah.

 

36. Hamas tror på ummahs enighet med alla dess olika beståndsdelar och är medvetet om behovet att undvika allt som kan splittra umma och underminera dess enighet.

 

37. Hamas tror på samarbete med alla stater som stödjer det palestinska folkets rättigheter. Hamas motsätter sig intervention i någon stats inre angelägenheter. Hamas vägrar att dras in i dispyter som äger rum mellan olika länder. Hamas tillämpar hållningen att öppna för olika stater i världen, särskilt de arabiska och islamiska staterna. Hamas eftersträvar att etablera balanserade relationer med grund i att kombinera den palestinska sakens krav och det palestinska folkets intressen å ena sidan med ummahs intressen, pånyttfödelse och säkerhet å den andra.

 

Den humanitära och internationella aspekten

 

38. Den palestinska saken har viktiga humanitära och internationella dimensioner. Att stödja och hjälpa denna sak är en humanitär och civilisatorisk uppgift som krävs av sanningens, rättvisans och de gemensamma humanitära värdenas förutsättningar.

 

39. Utifrån ett legalt och humanitärt perspektiv är befrielsen av Palestina en legitim aktivitet, det är ett självförsvar och det är uttrycket för alla folks naturliga rätt till självbestämmande.

 

40. I sina relationer med världens stater och folk, tror Hamas på värdet av samarbete, rättvisa, frihet och respekt för folkviljan.

 

41. Hamas välkomnar de ställningstaganden av stater, organisationer och institutioner som stödjer det palestinska folkets rättigheter. Hamas hälsar de fria folk i världen som stödjer den palestinska saken. Hamas fördömer det stöd som ges av någon till den sionistiska entiteten eller försöken att dölja deras brott och aggression mot palestinierna och kräver att sionistiska krigsbrottslingar ska ställas inför rätta.

 

42. Hamas tar avstånd från försöken att påtvinga hegemoni över den arabiska och islamiska ummah precis som Hamas tar avstånd från försöken att påtvinga hegemoni över resten av världens nationer och folk. Hamas fördömer också alla former av kolonialism, ockupation, diskriminering, förtryck och aggression i världen.

 

 

 

Källa [2017-07-28]: http://www.middleeasteye.net/news/hamas-charter-1637794876

© för den svenska översättningen: Lennart Eriksson, 2017-07-30.[1] Mujahedin = de som företar jihad. Jihad = strävan, kamp.

[2] Ummah = den (världsvida) muslimska gemenskapen.

[3] Det engelska ordet är "outlined". Ordet "outline" kan även betyda skiss, utkast, översikt, utdrag, allmänna principer.

[4] Dvs. staden Naqoura i södra Libanon.

[5] Dvs. staden Eilat i södra Israel.

[6] Ev. "ytterligare en" nationalitet. Nationalitet ofta = medborgarskap.

[7] "Riktning", dvs. den riktning en muslim ska vända sig mot i bön. Inledningsvis skulle muslimerna, sägs det, vända sig mot Jerusalem, i syfte att omvända judarna, men när judarna inte ville omvända sig till islam ändrades böneriktningen mot Mecka.

[8] "civilizational innovations"

[9] "a formula of national consensus".

[10] "constituents"

[11] "issue"

[12] "cause"